Na Ciman en Boy­a­ta valt ook Ka­ba­se­le als in­val­ler in ver­de­di­ging door de mand

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - JU­NI­OR VERBEEKE

De spoe­ling ach­ter­in bij de Ro­de Dui­vels blijft flin­ter­dun. Na­dat Ciman en Boy­a­ta te­gen Mexi­co al door de mand wa­ren ge­val­len, was het gis­te­ren de beurt aan Chris­ti­an Ka­ba­se­le. De Wat­ford­ver­de­di­ger kreeg zijn be­loof­de kans, maar hij kreeg te­ge­lijk ook acu­te plan­ken­koorts. Het wordt gok­ken wel­ke ver­de­di­gers Mar­ti­nez als back-ups mee­neemt naar Rus­land. “Het was niet mijn bes­te wed­strijd”, gaf Ka­ba­se­le toe.

Sa­men met Lau­rent De­poi­tre was Chris­ti­an Ka­ba­se­le voor het du­el te­gen Ja­pan met één cap de minst ge­bruik­te Ro­de Dui­vel van de hui­di­ge se­lec­tie – doel­man­nen Sels en Cas­teels tel­len we ge­maks­hal­ve niet mee. Maar gis­te­ren mocht hij na zijn de­buut te­gen Ne­der­land in no­vem­ber 2016 – toen de­ge­lijk – zijn twee­de cap vie­ren van­af de af­trap. Ener­zijds om­dat Al­der­wei­reld en Kom­pa­ny nog steeds ge­bles­seerd toe­kij­ken en om­dat De­dry­ck Boy­a­ta en voor­al Lau­rent Ciman vrij­dag gran­di­oos door de Mexi­caan­se mand vie­len.

An­der­zijds had bonds­coach Mar­ti­nez de jon­gens die de laat­ste maan­den een bij­rol ver­tolk­ten mi­nu­ten be­loofd te­gen Mexi­co en Ja­pan. Want in de aan­loop naar het WK moe­ten er ook ach­ter­in nog en­ke­le kno­pen door­ge­hakt wor­den. Wel­ke ver­de­di­gers de bank zul­len be­vol­ken, bij­voor­beeld. In een ide­a­le we­reld speelt het tri­um­vi­raat Al­der­wei­reld-Kom­pa­ny-Ver­tong­hen al­tijd, maar in re­a­li­teit ge­beurt dat zel­den. De eer­ste lui­te­nant is (de ook bles­su­re­ge­voe­li­ge) Ver­mae­len, maar daar­na lig­gen al­le op­ties nog open.

Er wordt wel eens ge­zegd dat Mar­ti­nez een boon­tje heeft voor spe­lers uit de Pre­mier Le­a­gue, wat ei­gen­lijk een voor­deel zou moe­ten zijn voor Ka­ba­se­le te­gen­over zijn con­cur­ren­ten. Hij is dit sei­zoen on­be­twist­baar ti­tu­la­ris bij Wat­ford FC, maar dat was er gis­te­ren nooit aan te zien. Ne­gen­tig mi­nu­ten te­gen aan­val­lend zwak­ke Ja­pan­ners wa­ren voor de ver­de­di­ger eer­der een stap weg van in plaats van naar een vlieg­tic­ket rich­ting Rus­land. “Ik speel­de niet mijn bes­te wed­strijd, maar dra­ma­tisch was het ook niet”, coun­ter­de Ka­ba­se­le. “Ik heb niet ge­twij­feld tij­dens de

match en stel me ook geen vra­gen. We spe­len niet veel sa­men, dus er was aan­pas­sing no­dig. Er wa­ren za­ken die goed wa­ren en din­gen die min­der gin­gen. Nor­maal.”

Het be­gon met en­ke­le ri­si­co­lo­ze pas­jes naar Meu­nier, ge­volgd door een zie­ken­huis­bal van am­per vijf me­ter. Iets la­ter schrok Ka­ba­se­le zich – voor de neus van Mar­ti­nez – rot toen een in­gooi van Meu­nier zijn rich­ting uit­kwam. Een mo­ment van de­con­cen­tra­tie. Van­af de af­trap zag je de ver­twij­fe­ling op zijn ge­zicht bij de min­ste bal­toets en el­ke be­slis­sing duur­de een se­con­de te lang. Acu­te plan­ken­koorts was de dia­gno­se.

Na de rust her­pak­te Ka­ba­se­le zich door iets di­rec­ter te voet­bal­len, maar dan nog. Een kwar­tier voor tijd viel de ge­lijk­ma­ker ei zo na toen een Ja­pan­ner al­leen op Mig­no­let af­kon na­dat Ka­ba­se­le par­does naast de bal had ge­trapt. “Bui­ten die ene fout heb­ben we niet zo veel weg­ge­ge­ven”, mi­ni­ma­li­seer­de Ka­ba­se­le. “Dit zijn wed­strij­den waar­uit je kan le­ren. De na­ti­o­na­le ploeg is top­ni­veau en ik moet nog wat ver­be­te­ren. We heb­ben nog wat tijd om wat za­ken te fi­ne­tu­nen.”

En­gels of Lom­baerts?

Con­clu­sie: ver­de­di­gend ma­tig, voet­bal­lend dra­ma­tisch. De exGenk­ver­de­di­ger werd dui­de­lijk meer­maals over­ge­sla­gen door zijn ploeg­maats om het spel niet te ver­tra­gen. Het maakt de eind­be­slis­sing voor de bonds­coach in mei er niet mak­ke­lij­ker op. Wie van het trio Ka­ba­se­le, Ciman en Boy­a­ta krijgt een tic­ket? Of zet de bonds­coach zijn geld in op een wit ko­nijn à la En­gels of Lom­baerts?

Ja­pan­se doel­man Ka­was­hi­ma is bij een cor­ner vlug­ger bij de bal dan Ka­ba­se­le. Ver­mae­len kijkt toe.

Kwam de­ze week met zijn uit­spra­ken in het oog van de storm, maar toon­de met zijn pres­ta­tie dat hij recht van spre­ken heeft. Na rust min­der na­druk­ke­lijk aan­we­zig

7/10 Was de bes­te spe­ler bij de Ro­de Dui­vels. Trekt zijn goe­de vorm van bij Na­po­li door in de na­ti­o­na­le ploeg. Werd het laat­ste half­uur rust ge­gund.

6/10 Had tot zijn as­sist voor Lu­kaku wer­ke­lijk niets klaar­ge­speeld. Kwam am­per in het spel voor en wan­neer hij toch be­trok­ken werd, mis­luk­te zijn ac­tie. Maar be­slis­te wel de par­tij.

5/10 Aan in­zet geen ge­brek, maar de kwa­li­teit bleef wat ach­ter­we­ge. Zat in de ope­nings­fa­se goed in de wed­strijd en was zeer be­drij­vig, maar te slor­dig in de zo­ne van de waar­heid.

7/10 Kroon­de zich tot top­schut­ter al­ler tij­den voor de Ro­de Dui­vels met zijn 31e doel­punt. Speel­de voor zijn doel­punt een ver­dien­ste­lij­ke wed­strijd, maar geen top­match.

5/10 Kon zijn stem­pel niet druk­ken bij zijn in­val­beurt. Moet nog vech­ten voor zijn plaats in de WK-se­lec­tie en dat is na gis­te­ren ze­ker niet ver­an­derd.

6/10 Eta­leer­de zijn tech­nisch ver­mo­gen bij zijn in­val­beurt. Bal­vast, zo­als al­tijd.

5/10 Kreeg am­per een kwar­tier speel­tijd, ter­wijl Mar­ti­nez mak­ke­lijk eens een an­de­re spits aan de af­trap kon bren­gen. Kwam één keer in stel­ling, maar zijn schot werd af­ge­blokt.

Geen be­oor­de­ling

FO­TO PHO­TO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.