“We heb­ben het ach­ter­in goed ge­daan”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - (ge­gy)

Jan Ver­tong­hen speel­de gis­te­ren in de prak­tijk op de links­ach­ter te­gen­over een zui­ve­re rechts­bui­ten. Een rol die hem niet zo lief is. De aan­voer­der ken­de dan ook een moei­lij­ke avond en toon­de zich bij mo­men­ten erg ge­frus­treerd. “Ah, maar dat was om­dat ik een trap op mijn knie had ge­kre­gen. Het was in het be­gin van de wed­strijd wel wat zoe­ken. We speel­den iets an­ders dan ge­woon­lijk, zo­wel in bal­be­zit als in bal­ver­lies.”

Bel­gië had het aan­van­ke­lijk erg moei­lijk met de ho­ge druk van Ja­pan. “We wis­ten hoe Ja­pan ging spe­len, met héél veel ener­gie. Ze vlo­gen er di­rect op. Dus moesten we van­on­der de druk van­daan ko­men. Dat luk­te niet al­tijd. Je zag wel dat ze dat niet kon­den blij­ven vol­hou­den naar­ma­te de wed­strijd vor­der­de en dat we meer bal­be­zit kre­gen. Wat we met dat bal­be­zit de­den, was een an­de­re vraag.”

“Het was best moei­lijk in het be­gin”, stel­de ook Tho­mas Ver­mae­len vast. “Ja­pan is een on­ver­moei­ba­re ploeg en zet veel druk. Dat verg­de een aan­pas­sing. Maar de twee­de helft heb­ben we het be­ter ge­daan.”

De­fen­sief was het op­nieuw niet per­fect, maar met Mig­no­let in doel werd wel de nul ge­hou­den. “Dat was be­lang­rijk”, al­dus Ver­tong­hen. “Ja­pan is een paar keer ge­vaar­lijk ge­weest, maar het heeft nooit uit­ge­speel­de kan­sen ge­had. We heb­ben het goed ge­daan ach­ter­in. Het kan ab­so­luut be­ter, maar het is goed dat we te­gen dit soort te­gen­stan­ders spe­len. Lan­den met een to­taal an­de­re ener­gie en to­taal an­de­re tac­tiek. De lan­den uit Eu­ro­pa ken­nen we on­der­tus­sen wel.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.