Be­lof­ten win­nen in Tur­kije

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - BEL­GIË: (b) (b) (stdr) (ku­gu)

Op de zes­de speel­dag in EK-kwa­li­fi­ca­tie­groep 6 voor be­lof­ten (U21) won­nen de Bel­gen in Ka­sim­pa­sa met 1-2 bij Tur­kije. Het be­gon noch­tans niet goed: al na vijf mi­nu­ten ke­ken de jon­ge Dui­vels van Johan Wa­lem te­gen een ach­ter­stand aan. Oku­t­an ver­schalk­te doel­man Nor­din Jac­kers. In bles­su­re­tijd van de eer­ste helft kwam Bel­gië langs­zij door een own go­al: een schot van Leya Ise­ka ver­dween via De­mi­ral in doel. In de twee­de pe­ri­o­de moesten de Tur­ken al snel met tien voort, na een twee­de ge­le kaart voor Han­li. Toch Leek Tur­kije weer op voor­sprong te zul­len ko­men toen Ka­nat­siz­kus va­nop elf me­ter mocht aan­leg­gen. Jac­kers bracht knap red­ding. Drie mi­nu­ten voor tijd be­zorg­de ka­pi­tein Sie­be Schrij­vers met een mooie in­di­vi­du­e­le ac­tie Bel­gië de drie pun­ten.

In de an­de­re wed­strijd van de groep won Honga­rije met 0-2 in Cy­prus. Bel­gië gaat met 14 pun­ten aan de lei­ding, voor Zwe­den (8) en Honga­rije (8), die twee wed­strij­den min­der speel­den. Op 26 maart ko­men de Honga­ren op be­zoek. De ne­gen groeps­win­naars plaat­sen zich recht­streeks voor de eind­ron­de in Ita­lië en San Ma­ri­no. De bes­te vier twee­des spe­len bar­ra­ge­du­els. Het EK geldt als kwa­li­fi­ca­tie­tor­nooi voor de Spe­len van 2020 in To­kio. Bel­gië -19 naar eli­ter­on­de. Met een 5-3 ze­ge te­gen Zwit­ser­land heeft de Bel­gi­sche -19-ploeg van Gert Ver­hey­en zich voor de eli­ter­on­de van de kwa­li­fi­ca­ties voor het EK U19 ge­plaatst. An­der­lecht­spe­lers Mi­ke Trésor Nday­is­hi­miye (2), Han­nes Del­croix en Fran­cis Amu­zu scoor­den, net als Thi­baud Ver­lin­den (Sto­ke Ci­ty). Woens­dag 6 de­cem­ber vindt in Ny­on de lo­ting plaats voor de eli­ter­on­de, waar­van de ze­ven groeps­win­naars in ju­li 2018 de eind­ron­de in Fin­land spe­len.

Ant­werp: zie­ke Hai­re­mans traint niet. Bij Ant­werp moest Ge­of­fry Hai­re­mans gis­te­ren ver­stek la­ten gaan op trai­ning we­gens ziek­te. Maar het lijdt nau­we­lijks twij­fel dat de mid­den­vel­der in Eu­pen ge­woon aan de af­trap zal ver­schij­nen. Arslana­gic en Owu­su be­perk­ten zich tot een in­di­vi­du­eel loop­pro­gram­ma, N’Di­aye, Sall en Ou­la­re werk­ten een an­der oe­fen­sche­ma af. De an­de­re spe­lers zijn fit voor de ver­plaat­sing naar de Oost­kan­tons van za­ter­dag.

Lier­se na­ge­noeg op vol­le sterk­te. Lier­se kan vrij­dag te­gen Cer­cle Brug­ge op een bij­na vol­tal­li­ge kern een be­roep doen. De lang­du­rig ge­bles­seer­de Jo­nas Vin­ck (knie) is ui­ter­aard nog niet van de par­tij en ook Djaid Kas­ri (vin­ger) blijft in de zie­ken­boeg. Ayy­oub Al­lach pik­te wel weer aan. Pier­re Bour­din zit een schor­sings­dag uit te­gen zijn ex-club, maar Tho­mas Wils is na een week­end brom­men in­zet­baar.

Bry­an Ruiz (ex-AA Gent) sluit te­rug aan bij de A-ploeg van Spor­ting Lis­sa­bon. De plooi­en met trai­ner Jor­ge Je­sus zijn glad­ge­stre­ken. Sinds de voor­be­rei­ding train­de hij met de B-ploeg. Ruiz werd af­ge­lo­pen zo­mer in ver­band ge­bracht met Standard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.