Waar­om Da­vid Gof­fin stunt te­gen Ra­fael Na­dal no­dig had om pu­blie­ke opi­nie te be­roe­ren

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - MARC VER­MEI­REN

Maand na maand dikt Da­vid Gof­fin zijn ver­za­me­ling pri­meurs aan. Nooit eer­der had een Bel­gi­sche ten­nis­man de top tien ge­haald of een Mas­ters­se­lec­tie op zak ge­sto­ken, maar sinds de kamp te­gen Na­dal geldt hij ook als eer­ste Belg met winst op de re­ge­ren­de num­mer één. Ivo Van Aken en Marc De Hous, als tech­nisch di­rec­teur, coach en com­men­ta­tor sa­men goed voor zes­tig jaar top­ten­nis, kij­ken goed­keu­rend naar zijn op­mars.

Sinds de ran­king in 1973 voor het eerst werd op­ge­maakt, be­reik­ten zes­tien Bel­gi­sche man­nen de mon­di­a­le top hon­derd. Nie­mand van hen komt in de buurt van Da­vid Gof­fin en zijn acht­ste plaats. Run­ner-up is Xa­vier Ma­lis­se, die na zijn Wim­b­le­don­cam­pag­ne 2002 drie blau­we maan­da­gen lang in de top twin­tig kam­peer­de.

Al­vast in cij­fers over­vleu­gelt Gof­fin al

● zijn Bel­gi­sche voor­gan­gers. Is hij ook qua puur ta­lent on­ze all ti­me pri­mus?

Marc De Hous: “De ran­king liegt niet. Mis­schien had Xa­vier Ma­lis­se meer pu­re vaar­dig­hei­den - zijn fo­re­hand werd tot in Flo­ri­da op de aca­de­mie van Nick Bol­let­tie­ri ge­loofd en ge­vreesd - maar de men­ta­le kracht speelt ook mee. Hoe ga je met de druk om? Hoe­veel ben je be­reid op te of­fe­ren?”

Ivo Van Aken: “En niet drie we­ken per jaar, maar dag na dag, jaar in jaar uit. Ik blijf er­bij dat Ma­lis­se veel meer uit zijn car­ri­è­re had kun­nen ha­len. Als Xa­vier hon­derd pro­cent voor zijn sport had ge­leefd, zou hij en niet Gof­fin als eer­ste de top tien be­reikt heb­ben. Xa­vier had een veel be­te­re spe­ler kun­nen zijn dan hij ooit ge­weest is. Ta­lent is veel meer dan sier­lijk en ef­fi­ci­ënt met een rac­ket te­gen een bal kun­nen klop­pen, maar ook het ver­mo­gen om je ca­pa­ci­tei­ten zo goed mo­ge­lijk in een tac­tisch con­cept te gie­ten. Op pu­re kracht zal de ten­ge­re Gof­fin nooit een op­po­nent weg­bla­zen, maar door ge­rich­te trai­nin­gen heeft hij zijn op­slag ver­be­terd - hij haalt nu 200 km per uur - en daar­mee toont hij dat door­dacht wer­ken zwak­ke pun­ten kan weg­ha­len.”

Drie ge­ne­ra­ties ge­le­den do­mi­neer­de ●

Ber­nard Boi­leau het Bel­gisch tennis.

De Hous: “In zijn na­da­gen heb ik zelf nog te­gen Ber­nard (Bel­gisch kam­pi­oen tus­sen 1978 en 1985, red.) ge­speeld, een su­per­ta­lent dat ka­rak­ter en be­ge­lei­ding mis­te.” (Boi­leau kreeg pro­ble­men met hard drugs en be­land­de in de ge­van­ge­nis, red.)

Van Aken: “De jon­ge Boi­leau werd, ook in­ter­na­ti­o­naal, op het ni­veau van zijn goe­de vriend Yan­nick Noah ge­plaatst. Veel ken­ners had­den ver­wacht dat Ber­nard zich met de al­ler­bes­ten zou kun­nen me­ten, tot grand slams toe, maar het bleef bij on­ver­vul­de be­lof­ten.”

De Hous: “Ver­geet Kristof Vlie­gen niet, die puur qua tennis heel straf was.”

Van Aken: “Ik denk ook aan Fi­lip De­wulf, die op Ro­land Gar­ros een hal­ve fi­na­le en een kwart­fi­na­le be­haal­de. Maar Da­vid staat toch al lan­ger bij de be­te­ren dan Fi­lip.”

De Hous: “Zelfs tij­dens zijn bes­te ja­ren ver­tel­de Fi­lip graag dat hij lie­ver met zijn ma­ten aan de toog over voetbal wil­de bab­be­len dan mee te draai­en op het cir­cuit. Mis­schien heb­ben hij en Xa­vier op hun ma­nier wel het bes­te uit hun mo­ge­lijk­he­den ge­haald.”

Gof­fin staat nu acht­ste op de ATPran­king.

● Wat maakt die ze­ven an­de­ren nog be­ter?

Van Aken: “Sim­pel­weg: kracht. Na­dal en co spe­len nog fy­sie­ker tennis, al zie je dat er daar­door ook veel bles­su­res op­dui­ken. Als die slij­ta­ge­slag aan­houdt, zou Gof­fin wel eens naar de top vijf kun­nen op­ruk­ken.”

De Hous: “De al­ler­bes­ten be­schik­ken, meer dan Gof­fin, over één do­mi­nan­te slag en pres­te­ren con­stan­ter. Voor Gof­fin moet het bes­te nog ko­men. Wij zou­den, ver­wend door Kim en Jus­ti­ne, al­le­maal wil­len dat hij snel­ler evo­lu­eert, maar Da­vid heeft al­tijd tijd no­dig ge­had. Een man met een plan.”

Van Aken: “Het gro­te pu­bliek on­der­schat zijn pres­ta­ties. Daar­bij speelt ook het Kim en Jus­ti­ne-ef­fect. Clijs­ters en Hen­in wa­ren twee Mer­ckx’en, zo uniek. Al­les wat na hen komt, staat on­ver­mij­de­lijk in de scha­duw. Noch­tans: in een mon­di­a­le sport als tennis bij de bes­te acht staan, ver­dient al­le lof.”

De Hous: “Na de US Open, de laat­ste grand slam van het jaar, snak­ken de top­pers naar va­kan­tie en kun­nen de jon­gens uit de twee­de rij gou­den zaak­jes doen. Door Gof­fins ster­ke cam­pag­ne in Azië kwa­men plots die Mas­ters in het vi­zier. Ja, dan moet je die kans na­tuur­lijk grij­pen. Hij krijgt twee unie­ke mo­men­ten, met een in­di­vi­du­e­le fi­na­le in Lon­den en een Da­vis Cup- fi­na­le te­gen Frank­rijk. Het kan nog heel lang du­ren voor­al­eer zich dat op­nieuw voor­doet.”

Was de winst te­gen Na­dal de

● re­fe­ren­tie­match, zo­als de hal­ve fi­na­les van De­wulf en Ma­lis­se op resp. Ro­land Gar­ros en Wim­b­le­don, die Gof­fin no­dig had om het gro­te pu­bliek te be­rei­ken?

De Hous: “Zo’n pres­ta­tie be­te­kent meer dan hon­derd sport­psy­cho­lo­gen. Hoe­lang heeft Kim niet de vraag moe­ten aan­ho­ren wan­neer die eer­ste grand­slam­ze­ge zou vol­gen? En toen dat een­maal ge­lukt was, viel er een enor­me last van haar schou­ders. Goed, Na­dal kreeg naar­ma­te de wed­strijd vor­der­de in­der­daad al­tijd meer fy­sie­ke pro­ble­men, maar de Span­jaard bleef wel knok­ken. En ze­ker tij­dens de eer­ste twee sets ging Na­dal nog wel vol­uit. Die man heeft al­les al ge­won­nen, be­hal­ve de Mas­ters. Om zich hier­op goed te kun­nen voor­be­rei­den, had hij in Parijs for­fait ge­ge­ven. Neen, het blijft een su­blie­me pres­ta­tie van Da­vid.”

Van Aken: “Bo­ven­dien bloeit het man­nen­ten­nis als nooit voor­heen, met top­pers als Fe­de­rer en Na­dal die een bui­ten­ge­woon lan­ge car­ri­è­re uit­bou­wen. Het is ooit al veel mak­ke­lij­ker ge­weest om zo’n re­fe­ren­tie­match te spe­len.”

Mist de koor­knaap Gof­fin wat scher­pe ● kant­jes?

De Hous: “Er schuilt toch ook wel een com­pe­ti­tie­beest in hem, maar moe­ten we nu mop­pe­ren dat hij geen rac­kets ver­mor­zelt? Op het cir­cuit heeft ie­der­een hem graag, zo­als dat des­tijds ook bij de wel­op­ge­voe­de en war­me Kim Clijs­ters het ge­val was. Wij Bel­gen blij­ven mee­stal be­leefd, al kon Ma­lis­se zich ook wel eens fors op­win­den.”

Van Aken: “Het pu­bliek ziet graag drift­kik­kers, maar laat Gof­fin toch ge­woon zich­zelf blij­ven. Als hij de fi­na­le van een grand slam haalt of nu in Lon­den iets moois neer­zet, zal ie­der­een hem wel ken­nen, braaf of niet.”

De Hous: “Als com­men­ta­tor vind ik het prach­tig om bel­ha­mels als Ky­r­gi­os of Fog­ni­ni aan het werk te zien. Het moe­ten niet al­le­maal ide­a­le schoon­zo­nen zijn zo­als Fe­de­rer of Gof­fin. Maar het klopt: Da­vid zal niet snel een stel bloem­pot­ten van ta­fel mep­pen of een lijn­rech­ter be­la­gen, zo­als Jo­hn McEn­roe des­tijds. Zelfs een be­kend lief­je zit er bij Da­vid Gof­fin niet in. (lach­je) Ook op dat vlak is hij de ide­a­le schoon­zoon.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.