“Nu op naar thuis­winst te­gen Yel­low Blue”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO -

Her­le­ving Si­naai

be­zoek bij Ba­zel knoop­te Si­naai op­nieuw met winst aan (1-3). “We ver­dien­den de drie pun­ten en ik denk niet dat ie­mand in Ba­zel gra­ten zag in on­ze winst”, zegt Mi­chel Le­on­hart. “Ook vo­ri­ge week, te­gen KV Sint-Gil­lis, ver­dien­den we de pun­ten. Toen wer­den we niet be­loond voor ons spel en de ge­toon­de in­zet. Daar ver­lo­ren we twee pun­ten.”

“Uit de wed­strij­den van de voor­bije we­ken leer­de ik al­les­zins dat er hier in Si­naai een goe­de ba­sis, een goe­de struc­tuur en een goe­de groep tus­sen de lij­nen staat. We ge­ven ach­ter­in erg wei­nig weg. Ik heb ech­ter ook kun­nen vast­stel­len dat het ver­trou­wen wat weg was. Mo­men­teel ben ik voor­al aan het wer­ken aan de af­wer­king. Het sco­rend ver­mo­gen moet om­hoog. Wat dat be­treft heb ik te­gen Ba­zel al ge­zien dat jon­gens zo­als Jens De­meu­ri­cy en An­ge­lo Jacobs stil­aan op hun nor­ma­le ni­veau te­rug­ko­men.”

“Ho­pe­lijk kun­nen we vol­gen­de zon­dag de pun­ten thuis­hou­den. De man­nen ex­tra mo­ti­ve­ren om uit te pak­ken te­gen Yel­low Blue, een ploeg die de voor­bije maan­den met wat groei­pij­nen wor­stel­de, dat moet ik ze­ker niet doen. Ie­der­een heeft de mond vol over de con­fron­ta­tie met ex­trai­ner Patrick Geert­sen. Ik heb Geert­sen trou­wens zelf nog ge­kend als trai­ner en als spe­ler. Bo­ven­dien is hij de laat­ste suc­ce­s­coach ge­weest van Si­naai. Daar­naast is Yel­low Blue, net zo­als Si­naai, een za­ken­part­ner van mij. Op­ge­let, zul­ke za­ken laat ik tij­dens de match naast me lig­gen, maar na­dien wordt er dan ver­broe­derd. Ho­pe­lijk na­dat wij voor het eerst dit sei­zoen de pun­ten kon­den thuis­hou­den.”(di­vb)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.