“Ge­mis­te kans, een off­day”

Mel­seel­se trai­ner Ste­ve De Schep­per zoekt geen ex­cu­ses

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - BRY­AN BULTHEEL VK Whi­te Boys JO­NAS IN­GELS FC Dak­nam MARC VAN HOEYLAND RO­BIN MICHAILOFF Her­le­ving Sint-Pau­wels

Her­le­ving Sint-Pau­wels won de zes­pun­ten­match bij Svel­ta B met for­se 0-3 cij­fers en wipt over de blauw-wit­ten naar een ge­deel­de der­de plaats. Het ver­schil met de on­ge­naak­ba­re lei­der Kiel­drecht be­draagt on­der­tus­sen reeds acht pun­ten.

De Mel­seel­se trai­ner Ste­ve De Schep­per zoekt geen ex­cu­ses na de ne­der­laag in een kleur­rij­ke par­tij. “Het zijn heel zwa­re cij­fers. Het is voor­al een ge­mis­te kans om zelf op die der­de plaats te blij­ven. Ik had het de­ze week ei­gen­lijk al voe­len aan­ko­men. Op trai­ning wa­ren we niet su­per­scherp en dat heeft zich recht­lij­nig ver­taald in de match. In nor­ma­le om­stan­dig­he­den moe­ten wij Sint-Pau­wels aan­kun­nen, maar zon­dag kon­den we op geen en­ke­le ma­nier aan­spraak ma­ken op zelfs maar één punt. Als je dan ook nog een paar ver­mijd­ba­re goals slikt, dan krijg je dat niet meer recht­ge­zet. Sint-Pau­wels was niet su­per, maar dat hoef­de ook niet, wij had­den ge­woon een col­lec­tie­ve off­day. Ik troost me dan met de ge­dach­te dat het be­ter al­le­maal te­ge­lijk is dan dat we er ie­de­re week een vijf­tal krij­gen.”

“Door het ver­lies van Whi­te Boys op za­ter­dag­avond had­den we een goe­de zaak kun­nen doen en kon­den we tot op één punt­je van de twee­de plaats na­de­ren. Nu staan we pas vijf­de. Al­les klit nog heel dicht­bij el­kaar. Ver ach­ter Kiel­drecht, dat bui­ten ca­te­go­rie is.”

“Vo­ri­ge week kwa­men we een pak scher­per voor de dag. Ik had ge­hoopt dat we een keer vlot zou­den sco­ren, want daar wringt het

schoen­tje. Vijf­tien te­gen­goals in elf mat­chen is aan­vaard­baar, maar zelf maak­ten we er ook maar vijf­tien. Al­leen Ham­me-Zog­ge en Har­dy Waas­mun­ster doen slech­ter. De spit­sen zijn er noch­tans wel. Iwein Moor­kens maak­te er vo­rig sei­zoen ron­de de twin­tig, maar komt nu pas te­rug uit bles­su­re. Ook Yan­nick Ver­té scoor­de vo­ri­ge sei­zoen vlot, maar die raakt ook moei­lijk fit.”

“On­danks de ne­gen ge­le en ro­de kaarten was het ze­ker geen ex- treem bit­si­ge par­tij. De twee be­zoe­ken­de uit­slui­tin­gen wa­ren ze­ker niet no­dig, maar de ref floot ie­der klein fout­je. Dat leidt op zo'n ter­rein tot on­no­di­ge frus­tra­ties”, zo weet Ste­ve De Schep­per.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.