“Be­grijp nog steeds niet wat er ge­beurd is”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (rdk)

Na het ge­lijk­spel te­gen Ou­de­gem ging VK Whi­te Boys za­ter­dag­avond ver­ras­send on­der­uit te­gen Bos­dam Be­ve­ren. Het zag er noch­tans uit­ste­kend uit voor de Puit­voet­boys, want na vijf­tig mi­nu­ten spel ston­den ze 0-2 voor, dank­zij doel­pun­ten van De Cleen en De Rech­ter. Door de­ze ne­der­laag loopt een on­ge­naak­baar Kiel­drecht ver­der uit. Hun voor­sprong be­draagt na elf wed­strij­den al zes pun­ten.

“Ik be­grijp nog steeds niet wat er ge­beurd is”, klinkt het bij de zwaar ont­goo­chel­de Bry­an Bultheel. “Een dik uur lang had­den we de wed­strijd in han­den. Het leek er op dat eer­der de 0-3 dan de 1-2 zou val­len, maar toch. Iets voor­bij het uur scoor­den zij de aan­slui­tings­tref­fer en am­per vijf mi­nu­ten la­ter stond het al ge­lijk, na een doel­punt in ge­schenk­ver­pak­king. Dit is een on­be­grij­pe­lij­ke maar even­zeer een on­ver­geef­lij­ke ne­der­laag. In plaats van de wed­strijd dood te ma­ken, ge­ven we het zelf uit han­den. Nie­mand bij ons recht­te nog de rug. Al­les waar we voor staan, werd in het laat­ste uur ver­ge­ten. Dit is enorm te­leur­stel­lend.”

“Vol­gend week volgt in­der­daad de top­per te­gen lei­der Kiel­drecht”, al­dus Bry­an Bultheel. “We moe­ten re­a­lis­tisch zijn en heel goed be­sef­fen dat bij ver­lies ko­men­de zon­dag de kam­pi­oen in der­de E al ge­kend is. Uit­da­gers Ger­da en Op­dorp stel­den al snel­ler te­leur en ga­ven Kiel­drecht een vrij­ge­lei­de. Door dit ver­lies zak­ken wij nu ook te diep weg. Kiel­drecht, met zijn ta­lent en gre­tig­heid, ver­liest nu een­maal wei­nig en staat blijk­baar een pak ver­der. Het is nu aan ons om zon­dag de span­ning in de com­pe­ti­tie te hou­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.