Nieu­we Vlin­der­dreef open voor kleu­ters

Mas­saal ge­hoor ge­ge­ven aan op­roep voor hel­pers

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - IVAN ELEGEERT

De kleu­ters van de ge­meen­te­lij­ke ba­si­sen kleu­ter­school De Vlin­der­dreef na­men gis­te­ren hun in­trek in ze­ven splin­ter­nieu­we klas­lo­ka­len.

Wel­dra kun­nen ook de leer­lin­gen van de twaalf klas­sen van de la­ge­re school ver­hui­zen. “Op 11 no­vem­ber heb­ben we de ou­de lo­ka­len van de kleu­ter­school leeg­ge­maakt en al­les naar de nieu­we klas­sen ver­huisd”, ver­telt di­rec­teur Stijn De­schep­per, die kon re­ke­nen op de hulp van een he­le reeks ou­ders en al­le leer­krach­ten. “We lan­ceer­den en­ke­le we­ken te­rug een op­roep en die werd mas­saal be­ant­woord. We zijn za­ter­dag­och­tend be­gon­nen. Om 11u wa­ren de ou­de ge­bou­wen he­le­maal leeg­ge­haald en kon de in­rich­ting van de nieu­we klas­jes al be­gin­nen. Maan­dag had on­ze

school pe­da­go­gi­sche stu­die­dag, maar sinds dins­dag zit­ten al on­ze kleu­ters in een fon­kel­nieu­we om­ge­ving.”

De ou­de kleu­ter­klas­sen wor­den

wel­dra ge­sloopt om er na­dien de toe­gang tot de la­ge­re school, die op de eer­ste ver­die­ping zal zit­ten, te ma­ken.

FO­TO IVAN ELEGEERT

Ma­ma’s Se­ve­ri­ne Ver­meu­len (links) en Mie­ke De Smet (rechts) kwa­men juf Kim Wau­man (mid­den) een hand­je toe­ste­ken bij de ver­huis van de kleu­ter­klas­jes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.