Si­naai­se kan­di­daat voor schoon­heids­spe­ci­a­lis­te van het jaar

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (mgb)

Step­ha­nie Van­le­de van Bel­le His­toi­re in Si­naai is als eni­ge Oost-Vlaam­se ge­no­mi­neerd voor de eer­ste edi­tie van ‘Schoon­heids­spe­ci­a­lis­te van het Jaar’.

Step­ha­nie, die in Wet­te­ren woont, start­te bij­na vier jaar ge­le­den haar wellness in Si­naai en bouw­de het voor­ma­li­ge zon­ne­cen­ter aan het Wijn­veld om tot een vol­waar­dig schoon­heids­in­sti­tuut met een ver­zor­gings­ka­mer, pri­vé­zwem­bad en ja­cuz­zi. “Ik ben voor­al ge­spe­ci­a­li­seerd in ge­zichts­ver­zor­ging en sui­ker­ont­ha­ring, maar geef ook voe­dings­ad­vies. Be­lang­rijk is voor­al dat men­sen hier tijd krij­gen om te ont­span­nen, en ik leg hen graag in de wat­ten. Daar­voor krijg ik zelfs klan­ten uit Brus­sel, West-Vlaan­de­ren en Lim­burg. Ik ben twaalf jaar ge­le­den af­ge­stu­deerd als schoon­heids­spe­ci­a­lis­te en heb sinds­dien in zo­wel gro­te als klei­ne wel­l­ness­cen­tra ge­werkt, maar ik droom­de al­tijd al van een ei­gen zaak met al­les er­op en er­aan. Het is ech­ter niet een­vou­dig om een ge­schik­te lo­ca­tie te vin­den, en zo ben ik uit­ein­de­lijk in Si­naai te­recht­ge­ko­men.”

De prijs­uit­rei­king vindt plaats op 16 no­vem­ber in Ant­wer­pen.

FO­TO MATTIAS GOOS­SENS

Step­ha­nie bouw­de het voor­ma­li­ge zon­ne­cen­trum om tot haar ei­gen wel­l­nes­sin­sti­tuut.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.