N-VA wil af­braak Ab­dij­school

Par­tij pleit er­voor om “top­lo­ca­tie” aan te wen­den voor an­de­re doe­len

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - STEF VAN OVERSTRAETEN

To­mas Rog­ge­man aan de Ab­dij­school: “De ge­bou­wen heb­ben hun tijd ge­had.”

Op­po­si­tie­par­tij N-VA wil graag dat de si­te van de Ab­dij­school aan­ge­pakt wordt. “Na de sloop is er ruim­te voor groen, par­keer­plaat­sen en be­bou­wing.”

N-VA stelt voor om de ge­bou­wen van de ou­de Ab­dij­school in hart­je Den­der­mon­de af te bre­ken. “In de plaats ko­men enor­me ter­rei­nen vrij voor groen, par­keer­ge­le­gen­heid en be­bou­wing in het cen­trum. Aan leeg­staan­de ge­bou­wen heeft nie­mand iets. Tijd om de­ze top­lo­ca­tie te ont­wik­ke­len”, zegt ge­meen­te­raads­lid To­mas Rog­ge­man.

Sinds de slui­ting van het asiel­cen­trum in Den­der­mon­de staan de ge­bou­wen van de ou­de Ab­dij­school op­nieuw leeg. “Het enor­me com­plex is ei­gen­dom van de pro­vin­cie en wordt slechts deels ge­bruikt als vor­mings­cen­trum. De ge­bou­wen heb­ben hun bes­te tijd ge­had. Het groot­ste deel is af­ge­leefd en kan voor wei­nig meer die­nen. Er zijn so­wie­so gro­te kos­ten aan en het heeft geen erf­goed­waar­de, dus is de sloop het bes­te denk­spoor. Dat doen we be­ter nu in plaats van te wach­ten op het ver­val dat er vroeg of laat aan­komt.”

In de plaats van het ou­de ge­bouw wil N-VA een her­be­stem­ming voor open­baar groen, par­king en be­bou­wing. “Het ter­rein laat di­ver­se func­ties toe. Met meer dan 6.000 vier­kan­te me­ter is het gro­ter dan de Gro­te Markt en de Vlas­markt sa­men”, zegt Rog­ge­man. “Mid­den in het Den­der­mond­se win­kel­hart kan dit die­nen om on­ze com­mer­ci­ë­le aan­trek­ke­lijk­heid te ver­ster­ken. Hier is ge­noeg plaats voor zo­wel een uit­brei­ding van het par­keer­aan­bod als voor de aan­leg van een nieu­we groe­ne zo­ne. Een nieu­we ver­bin­ding tus­sen de Ou­de Vest en de Dijk­straat kan hel­pen om het ver­keer te her­schik­ken. Ook nieu­we be­bou­wing kan wor­den over­wo­gen, bij­voor­beeld voor een ho­tel.”

De pro­vin­cie Oost-Vlaan­de­ren is ei­ge­naar van de si­te. Van­avond brengt de op­po­si­tie­par­tij het punt op de ge­meen­te­raad.

FO­TO STEF VAN OVERSTRAETEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.