La­ger­feld werpt Mer­kel de hand­schoen­tjes toe

Duit­se mo­de­ko­ning ge­bruikt Ho­lo­caust om vluch­te­lin­gen­po­li­tiek af te kra­ken

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - OPINIE - PE­TER MIJLEMANS

Apo­li­tiek. Zo noem­de de con­tro­ver­si­ë­le mo­de­ko­ning Karl La­ger­feld zich tot sep­tem­ber van dit jaar. Geen Duit­ser of Frans­man, maar een Eu­ro­pe­aan. De cou­tu­rier ge­bo­ren in Ham­burg is daar­op te­rug­ge­ko­men. Sinds het ra­di­caal recht­se Al­ter­na­ti­ve für Deut­sch­land (AfD) in de Bun­de­stag ze­telt, is hij een kruis­vaart be­gon­nen. Te­gen An­ge­la Mer­kel. Op zijn ei­gen con­tro­ver­si­ë­le ma­nier. Zijn com­men­taar dat de tij­dens de Ho­lo­caust ge­do­de Jo­den door Mer­kel zijn ver­van­gen door Sy­ri­sche vluch­te­lin­gen, zorgt voor een storm van kri­tiek.

“Je kan niet – zelfs al zit­ten er de­cen­nia tus­sen – mil­joe­nen Jo­den ver­moor­den zo­dat je mil­joe­nen van hun groot­ste vij­an­den kan bin­nen­ha­len in hun plaats.” Die cho­quan­te me­ning van de Cha­nel-ont­wer­per tij­dens een talk­show op de Fran­se te­le­vi­sie­zen­der C8 heeft tot gro­te woe­de en hon­der­den klach­ten ge­leid. Het was een recht­streek­se aan­val op het vluch­te­lin­gen­be­leid van uit­tre­dend bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel.

En daar­mee stop­te de uit­haal van de 83-ja­ri­ge mo­de­ko­ning niet. “Ik ken ie­mand die een Sy­ri­sche vluch­te­ling on­der­dak bood. Na vier da­gen zei die: ‘de groot­ste uit­vin­ding die Duits­land ooit deed, is de Ho­lo­caust’.”

La­ger­feld doet graag con­tro­ver­si­ë­le uit­spra­ken en zorgt ge­re­geld voor een rel­le­tje. Men­sen per­soon­lijk tac­ke­len, liefst op het ui­ter­lijk, is een han­dels­merk. Po­li­tiek, daar liet hij zich voor­al niet mee in. Hij deed er al­leen wat sma­lend over. Hij zag best wel iets in po­li­tie­ke cor­rect­heid zo­lang “ie­der­een er maar in al­le ta­len over zwijgt tij­dens con­ver­sa­ties, zo saai is dat”. Toch doet La­ger­feld een beet­je aan po­li­tiek. Hij te­kent sinds en­ke­le ja­ren na­me­lijk (po­li­tie­ke) car­toons in het maan­de­lijk­se magazine van de Frank­fur­ter Al­ge­mei­ne.

Wein­stein als zwijn

In zijn laat­ste car­toon schets­te hij Har­vey Wein­stein als een zwijn. Maar een dik­ke maand ge­le­den had hij al wel met zwa­vel­zuur naar Mer­kel ge­gooid. Een schets waar­op Mer­kel – ty­pe­rend met de han­den voor de mond – stond met op de ach­ter­grond Adolf Hit­ler. ‘Har­te­lijk dank dat je on­ge­wild mijn af­stam­me­ling in het par­le­ment hebt ge­bracht’, zegt de Führer. Waar­op Mer­kel ant­woordt: ‘Mijn god, wat heb ik ge­daan?’

De oor­log die La­ger­feld voert te­gen Mer­kel is al aan de gang sinds de Bonds­dag­ver­kie­zin­gen in sep­tem­ber. Toen schoot de Duit­ser (van ge­boor­te) in zijn Fran­se colè­re om­dat ra­di­caal-recht­se AfD’ers in het par­le­ment wa­ren ver­ko­zen. Plots ging hij, die zich al­tijd als Eu­ro­pe­aan bo­ven al­le na­ti­o­na­li­tei­ten stel­de, be­klem­to­nen dat hij in Parijs woon­de. Hij dis­tan­ti­eer­de zich van Duits­land. Hij houdt bonds­kan­se­lier Mer­kel ver­ant­woor­de­lijk voor de her­in­tre­de van ra­di­caal rechts in de na­ti­o­na­le po­li­tiek. “Ik ben uit­zin­nig van woe­de”, zei hij. La­ger­feld werd ge­bo­ren in het jaar dat Hit­ler aan de macht kwam en leef­de in een ka­tho­liek ge­zin tij­dens de oor­log in Ham­burg. “Ik hoop­te dat ik zo­iets niet meer zou mee­ma­ken in mijn le­ven. Ik ben be­schaamd Duit­ser te zijn.”

Bo­ze stief­moe­der

Op de Fran­se te­le­vi­sie leg­de hij in scher­pe be­woor­din­gen uit waar­om Mer­kel de eni­ge schul­di­ge van de co­me­back van ex­treem­rechts is. “Mer­kel had al mil­joe­nen en mil­joe­nen (im­mi­gran­ten) die ge­ïn­te­greerd zijn, die wer­ken. Al­les was oké. Er was geen nood om nog eens een mil­joen bin­nen te la­ten om­dat ze het ima­go had van de boos­aar­di­ge stief­moe­der na de Griek­se cri­sis. Plots zien we dat ze de doch­ter van een pro­tes­tant­se pas­tor is”, haal­de hij uit op de Fran­se tv.

Vol­gens La­ger­feld wil­de Mer­kel de schan­de van de Griek­se cri­sis goed­ma­ken door vluch­te­lin­gen bin­nen te la­ten. En deed ze dat nog eens over door de nieu­we in­stroom, als Duit­se wie­der­gut­ma­chung voor de Twee­de We­reld­oor­log. Om zo te to­nen dat Duits­land een gast­vrij land is door bui­te­nis­sig veel “vij­an­den” van het Jo­den­dom te ver­wel­ko­men. “Kijk naar Frank­rijk, hét land van men­sen­rech­ten, dat – ik weet het niet juist – maar 10.000 of 20.000 vluch­te­lin­gen heeft op­ge­no­men.”

Pro­vo­ce­ren doet hij graag. Per­soon­lij­ke aan­val­len zijn hem niet vreemd, maar zelfs voor een con­tro­ver­si­ë­le fi­guur als La­ger­feld wa­ren de Ho­lo­caust-uit­spra­ken on­ver­wacht. Het was een wel­over­wo­gen ti­ra­de, de be­doe­ling om flink keet te schop­pen. Net voor de uit­zen­ding merk­te hij vol­gens aan­we­zi­gen op: “hou je klaar. Ik ga iets boos­aar­digs zeg­gen”.

FO­TO AFP

Karl La­ger­feld: “Je kan niet mil­joe­nen Jo­den do­den om daar­na mil­joe­nen van hun erg­ste vij­an­den bin­nen te ha­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.