Ho­ro­scoop

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - HET WEER -

RAM 21-3 T/M 20-4

Wat er ook ge­beurt, jij doet wat no­dig is om je ta­ken naar be­ho­ren uit te voe­ren. Maar pro­beer wel soe­pel om te gaan met an­de­ren en zet per­soon­lij­ke pro­jec­ten even in de wacht.

STIER 21-4 T/M 20-5

Een ne­ga­tie­ve dag. Af­spra­ken wor­den uit­ge­steld en je krijgt com­pro­mis­sen voor­ge­scho­teld waar je niet ge­luk­kig van wordt. Niet mop­pe­ren! Van­af mor­gen ont­wik­kelt de­ze si­tu­a­tie zich op een po­si­tie­ve ma­nier.

TWEE­LIN­GEN 21-5 T/M 21-6

Van je pro­jec­ten kan je al­leen een suc­ces ma­ken als je ze een voor een aan­pakt. En kijk eens of je niet toch som­mi­ge za­ken moet aan­pas­sen. Sin­gle: Ve­nus wijst op een ont­moe­ting in het ka­der van je werk.

KREEFT 22-6 T/M 22-7

Je bent scherp­zin­nig, alert en je in­tu­ï­tie is sterk. Het be­lang­rijk­ste en bes­te dat je kan doen is op­nieuw con­tact leg­gen met men­sen die in de po­si­tie zijn om kno­pen door te hak­ken.

LEEUW 23-7 T/M 23-8

Doe van­daag voor­al geen gek­ke din­gen, dan heb je mis­schien geen last van de in­vloe­den van de da­len­de Maan. Laat dit er je ech­ter niet van weer­hou­den om je toe­kom­sti­ge suc­ces­sen voor te be­rei­den.

MAAGD 24-8 T/M 23-9

Je hebt soms een nei­ging naar ma­te­loos­heid. En als je daar nu eens een ein­de aan kon ma­ken? Dat zou je in staat stel­len om za­ken gron­di­ger aan te pak­ken of nieu­we ge­bie­den te on­der­zoe­ken.

WEEG­SCHAAL 24-9 T/M 23-10

De ne­ga­tie­ve as­pec­ten van de­ze dag kun­nen je erg wan­trou­wend ma­ken. In som­mi­ge ge­val­len slaat de arg­waan zelfs een beet­je door, voor­al bij de Weeg­scha­len van de eer­ste of der­de de­ca­de.

SCHOR­PI­OEN 24-10 T/M 22-11

Een tur­bu­len­te dag waar­op het moei­lijk is om het hoofd koel te hou­den en je be­lan­gen vei­lig te stel­len. Een be­lang­rijk ge­sprek kan je be­ter een dag uit­stel­len. Lief­de: je bent een beet­je van slag door een re­cen­te da­te.

BOOG­SCHUT­TER 23-11 T/M 21-12

Al­les ver­loopt naar wens, maar blijf alert want al­ler­lei za­ken blij­ven om aan­dacht vra­gen. Lief­de: als er span­nin­gen wa­ren, is dit een ide­a­le avond om de scher­ven bij­een te ve­gen.

STEEN­BOK 22-12 T/M 20-1

Een po­si­tie­ve sfeer, goed om be­paal­de kwes­ties aan te pak­ken. Durf uit­da­gend te zijn maar neem ver­stan­di­ge be­slis­sin­gen en ge­loof niet al­les wat ze je ver­tel­len. Lief­de: tijd om licht te wer­pen op don­ke­re hoek­jes.

WA­TER­MAN 21-1 T/M 19-2

Com­mu­ni­ca­tie is van­daag jouw ding. Uit de ge­sprek­ken die je voert kan iets bij­zon­ders ont­staan. Lief­de: op­eens al­les an­ders wil­len doen leidt al­leen maar tot er­ger­nis. Laat de teu­gels een beet­je vie­ren.

VIS­SEN 20-2 T/M 20-3

Je twij­felt soms over de te vol­gen koers met als ge­volg dat je geen keu­zes maakt en al­les stil valt. Van­daag hoef je nog geen be­slis­sing te ne­men. Ge­bruik de tijd om za­ken op een rij­tje te zet­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.