“Zelfs geen in­schat­tings­fout­je”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - POLITIEK -

koos om de me­mo van Lock­heed Mar­tin niet door te stu­ren naar mi­nis­ter van De­fen­sie Ste­ven Van­de­put (N-VA), werd geen en­ke­le wet of in­ter­ne re­gel over­tre­den, klinkt het. Voor­al het in­ter­ne on­der­zoek be­na­drukt dat “geen aan­wij­zin­gen zijn ge­von­den dat er be­wust in­for­ma­tie werd ach­ter­ge­hou­den”. De au­dits wij­zen met an­de­re woor­den het sce­na­rio van een sa­men­zwe­ring van de hand. Maar één au­dit spreekt wél over con­tact tus­sen De­fen­sie en het ka­bi­net-van­de­put. In fe­bru­a­ri maak­te het le­ger een ka­bi­nets­di­rec­teur dui­de­lijk dat de re­sul­ta­ten van de me­mo van Lock­heed “on­bruik­baar” wa­ren. Vol­gens de op­po­si­tie het be­wijs van een “doof­po­tope­ra­tie”. Ook meer­der­heids­par­tij CD&V stelt zich vra­gen bij de ma­nier waar­op De­fen­sie zelf een stu­die on­bruik­baar acht­te. Een mo­ge­lij­ke ver­trou­wens­breuk tus­sen de mi­nis­ter en “zijn” le­ger is af­ge­wend. Op het top­punt van de hei­sa sprak Van­de­put nog over een “zwa­re in­schat­tings­fout” bin­nen De­fen­sie, maar die woor­den wil hij niet meer her­ha­len. Voor Van­de­put zijn de au­dits een be­wijs van de in­te­gri­teit van het le­ger. Wel geeft hij toe dat het “han­di­ger” zou zijn ge­weest dat hij de me­mo eer­der in han­den had ge­kre­gen.

Maar de op­po­si­tie zit nog steeds met vra­gen. Zo is er geen ver­kla­ring voor en­ke­le op­ge­do­ken in­ter­ne e-mails, waar­uit blijkt dat er druk werd ge­zet bin­nen het le­ger om de me­mo niet ho­ger­op te zen­den. fron­teerd met de pro­ble­men van gro­te ste­den zo­als Ant­wer­pen.” Zelf noemt De­win­ter de cam­pag­ne “as­ser­tief”. “De N-VA is aan de macht in Ant­wer­pen en be­weert dat het de il­le­ga­li­teit en in­stroom van il­le­ga­len en asiel­zoe­kers aan­pakt. Maar dat is niet de re­a­li­teit. On­der haar be­wind, op al­le ni­veaus, is de in­stroom niet ge­stopt.”

“Het Vlaams Be­lang heeft wei­nig an­de­re keu­ze dan de­ze toer op te gaan. De N-VA heeft een groot deel van zijn elec­to­raat af­ge­no­men. De par­tij van De­win­ter zit in Ant­wer­pen nu ge­prangd tus­sen N-VA en de lin­ker­zij­de”, zo in­ter­pre­teert po­li­ti­co­loog Carl De­vos (Ugent) de har­de cam­pag­ne. Vol­gens hem vaart het Vlaams Be­lang op so­ci­aal-eco­no­misch vlak te­gen­woor­dig een eer­der link­se koers. “Maar dat is niet de co­re­bu­si­ness van de par­tij. Door op te ko­men voor de so­ci­a­le be­lan­gen van de ar­bei­ders gaat ze de ver­kie­zin­gen niet win­nen. Dat doet ze nog al­tijd met een hard standpunt over im­mi­gra­tie.”

Of dit een te­rug­keer is naar het Vlaams Blok, kan De­vos niet zeg­gen. “Het pro­bleem van Vlaams Be­lang is dat de par­tij moei­te heeft om de men­sen die vroe­ger voor haar stem­de, te­rug te win­nen. Ik sluit niet uit dat ze hier­mee een groep te­leur­ge­stel­de bur­gers die in 2012 over­lie­pen naar de N-VA, gaan te­rug­ha­len. Maar veel meer dan dat zal het niet wor­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.