Huts stunt: Ka­toen Na­tie de­cor voor mid­del­eeuws spek­ta­kel

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

on­der­gronds vos­sen­hol en met­een wor­den on­der­ge­dom­peld in het Rey­naert­ver­haal. Dat zal ge­beu­ren met ui­terst mo­der­ne tech­nie­ken, zo­als ho­lo­gram­men. Daar­naast wor­den in twee ci­ne­ma­zaal­tjes spe­ci­a­le films over Rey­naert de Vos ge­toond. In een eer­ste film leg­gen Ka­toen Na­tie­baas Fer­nand Huts en kunst­his­to­ri­ca Kat­ha­ri­na Van Cau­te­ren het Rey­naert­ver­haal ern­stig uit. In de twee­de kort­film bren­gen Lu­cas Van den Eyn­de, Tom Au­de­naert, Lu­do Hoog­mar­tens en Ama­ryl­lis In de loods van Ka­toen Na­tie is het een race te­gen de tijd om het mid­del­eeuw­se dorp van ko­ning No­bel na te bou­wen.

Uit­ter­lin­den er een mo­der­ne Mon­ty Py­thon-ver­sie van. Dat al­les werd gis­te­ren toe­ge­licht door Huts, Van Cau­te­ren en de Be­ver­se bur­ge­mees­ter Marc Van de Vij­ver (CD&V) in het kas­teel Cor­te­wal­le. Zo­wel Be­ve­ren als Oost-vlaan­de­ren steu­nen im­mers Huts’ pro­ject,

dat doel­be­wust de dub­bel­zin­ni­ge naam Vos­sen mee­kreeg.

Net zo­als bij vo­ri­ge ten­toon­stel­lin­gen is het Huts er voor­al om te doen een “Vlaams erf­stuk van we­reld­klas­se speels en toe­gan­ke­lijk op de kaart te zet­ten”. On­be­wust legt ie­der­een ui­ter­aard met­een een link met de ‘vos­sen­stre­ken’ van Fer­nand Huts zelf.

Het ‘mid­del­eeuw­se stad­je’ bij Sin­gel­berg is slechts het be­gin- en eind­punt van een veer­tig ki­lo­me­ter lan­ge cul­tu­re­le be­le­vings­fiets­rou­te langs Kal­lo, een Mer­ca­tor­huis in Be­ve­ren (met beel­den en een col­lec­tie kaarten en boe­ken van Huts), het Land­huis van Hulst en de ge­we­zen pas­to­rie van Kiel­drecht, waar naast Vlaam­se mees­ters ook de ze­ven hoofd­zon­den te zien zul­len zijn...

Voor het Vos­sen-par­cours stelt Ka­toen Na­tie ook drie­hon­derd fiet­sen ter be­schik­king, hoe­wel het par­cours af­wij­kend ook met de wa­gen mo­ge­lijk is. Vol­was­se­nen krij­gen bij hun in­schrij­ving (15 eu­ro) ook twee kun­sti­ge Rey- naertwerk­jes mee én ui­ter­aard de toe­gang tot al­le eve­ne­men­ten en beel­den­par­ken. Voor jon­ge­ren be­ne­den de 18 jaar is al­les gra­tis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.