“G lf heeft een té eli­tair ima­go”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

ver­telt Pie­ter-jan Pie­ters, de ju­ni­or van de fa­mi­lie. “Wij pro­be­ren Bel­gië als golf­land op­nieuw op de kaart te zet­ten met een re­vo­lu­ti­o­nai­re, zelf be­dach­te for­mu­le. We wer­ken met wed­strij­den over ne­gen ho­les en recht­streek­se uit­scha­ke­ling, zo­als op een ten­nis­toer­nooi. Dat ken­den ze nog niet in de golf­we­reld. Maar toen we het con­cept voor­stel­den, wa­ren de of­fi­ci­ë­le in­stan­ties met­een en­thou­si­ast. En ook de spe­lers zelf kij­ken er­naar uit. De­ze for­mu­le gaat in het voor­deel zijn van de dur­vers, de man­nen die graag im­pul­sief spe­len. We ver­wach­ten wat rau­we­re, wat at­le­ti­sche­re ac­tie dan nor­maal op een golf­ter­rein.”

On­der be­ge­lei­ding van in­struc­teurs van Golf Vlaan­de­ren en de Ant­werp Golf­school (AGS) in Aart­se­laar spe­len de 150 Ci­ty Pirates een toer­nooi­tje. De 32 bes­ten mo­gen van­daag te­rug­ko­men om in Aart­se­laar op een écht golf­ter­rein en met éch­te clubs el­kaar te be­kam­pen vol­gens het knock-out­sys­teem dat de Pie­ter­sen be­dach­ten. De win­naar krijgt een jaar­abon­ne­ment van AGS, in­clu­sief les­sen, en is straks ere­gast op de Bel­gi­an Knock­out in Schil­de.

“Golf heeft een té eli­tair ima­go”, zegt Pie­ter-jan. “Daar wil­len we van­af. Veel van de­ze jon­gens ko­men uit ge­zin­nen die het niet breed heb­ben. Ze zou­den nor­maal nooit in aan­ra­king ko­men met on­ze sport. Dat is dood­zon­de. Veel ta­lent gaat ver­lo­ren.”

Dat ze de­ze ini­ti­a­tie­dag bij een voet­bal­club or­ga­ni­se­ren, is ook geen toe­val. Veel prof­voet­bal­lers gol­fen en vaak zijn ze er ook re­de­lijk goed in. “Ze heb­ben ook dat bal­ge­voel en een goe­de oog-hand­co­ör­di­na­tie”, zegt Tho­mas. “Met We­sley Son­ck heb ik al een paar keer ge­speeld. Die kan het me knap las­tig ma­ken. Ook Jan Ver­tong­hen golft. Ik heb hem al een paar keer uit­ge­daagd voor een wed­strijd­je in Londen. Maar hij durft het voor­lo­pig nog niet aan.” Tho­mas Pie­ters lacht en draait zich al om naar de vol­gen­de knaap.

“Naar de bal blij­ven kij­ken, Mo!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.