“Een kind dat weg­loopt, da’s een prooi voor Ra­zer hé”

Ame­ri­can bul­ly bijt Ami­na (9) in ge­zicht, meis­je moet ge­hecht wor­den aan oor, ge­zicht en schou­der, moe­der neemt ad­vo­caat on­der de arm

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD EN RAND -

Een meis­je van 9 jaar is don­der­dag­avond ge­wond ge­raakt bij een aan­val door een hond in de Bosho­ven­straat in Deurne. Het in­ci­dent lokt ver­ont­waar­di­ging uit in de wijk, waar veel kin­de­ren rond­lo­pen, om­dat de ei­ge­naar drie zul­ke hon­den heeft en zelf niet goed ter been is. “Maar mijn hon­den zijn al wat ik heb”, zegt de man, die ook erg aan­ge­sla­gen is. Don­der­dag­avond iets na 18u. In een ap­par­te­ment in de Pau­lus Bey­e­straat wordt op de deur ge­klopt. De bewoner, die ano­niem wenst te blij­ven, zet zijn voor­deur op een kier om te kij­ken wie er is. Het blijkt niet om be­zoek te gaan: de bo­ven­bu­ren heb­ben per on­ge­luk de deur aan­ge­raakt ter­wijl ze hun bood­schap­pen de trap op zeu­len. Maar Ra­zer, de hond van de bewoner, ziet zijn kans schoon om op wan­del te gaan. “Ik zeg nog te­gen mijn buur­man: houd hem te­gen”, ver­telt zijn baas­je. “Maar hij deed een stap op­zij en liet hem gaan.”

Ver­jaar­dag

Ra­zer schiet de straat op, want ook de be­ne­den­deur van het ge­bouw staat nog open. De Ame­ri­can bul­ly, een soort pit­bull, stoot op een groep­je spe­len­de kin­de­ren, on­der wie de 9-ja­ri­ge Ami­na. Zij woont in de Bosho­vestraat en is met haar vriend­jes op straat aan het spe­len om­dat één van hen zijn ver­jaar­dag viert. De kin­de­ren zien de hond af­ko­men, schrik­ken, en stui­ven weg. Ami­na loopt naar huis, maar wordt ter hoog­te van haar voor­deur in­ge­haald door Ra­zer. De hond zet zijn tan­den in haar arm, schou­der en oor. Bu­ren ko­men in pa­niek aan­ge­stormd. Een buur­vrouw en een buur­man trek­ken Ra­zer van het meis­je en ma­ken hem vast aan één van de ge­vels. Ami­na bloedt. De po­li­tie en een am­bu­lan­ce wor­den er­bij ge­haald. Ami­na wordt af­ge­voerd en moet ge­o­pe­reerd wor­den. Haar oor, oog­lid en schou­der moe­ten wor­den ge­hecht. Al bij al blij­ken haar ver­won­din­gen mee te val­len: ze mag de­zelf­de avond nog naar huis. “Ze stelt het goed, maar is erg bang”, ver­telt haar ma­ma. “Ze durft niet meer bui­ten te spe­len.”

Het in­ci­dent is hét ge­spreks­on­der­werp in de woon­wijk Ter Ri­vie­ren. De ei­ge­naar van Ra­zer is

FO­TO GETTY IMAGES/ ISTOCKPHOTO

Een Ame­ri­can bul­ly.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.