“Jo­den ho­ren tra­di­tie­ge­trouw in de sy­na­go­ge op wie ze best stem­men”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD EN RAND -

Jo­den zich in­for­me­ren door hun re­li­gi­eu­ze lei­ders. “Pre­cies daar­om denk ik dat het uit­spe­len van Jood­se kan­di­da­ten op een lijst niet werkt”, zegt Ro­sen­berg. “De eni­ge uit­zon­de­ring daar­op is wel­licht Clau­de Ma­ri­no­wer.”

De hoofd­re­dac­teur van Joods Ac­tu­eel, Mi­chael Frei­lich, is iets ge­nu­an­ceer­der. “Er wordt ge­ke­ken naar men­sen die de be­lan­gen van de Jood­se ge­meen­schap wil­len en kun­nen ver­de­di­gen. Het is niet voor niets dat veel po­li­ti­ci hun best doen om in ons ma­ga­zi­ne aan bod te ko­men. Met on­ge­veer 20.000 stem­ge­rech­tig­den is on­ze ge­meen­schap niet te ver­waar­lo­zen. Dat aantal weegt wel­licht niet op de re­sul­ta­ten van een par­tij. Maar de Jood­se ge­meen­schap be­paalt wel mee of een kan­di­daat met voor­keur­stem­men ver­ko­zen wordt of niet.”

Mi­chael Frei­lich denkt dat Jood­se kan­di­da­ten wel de­ge­lijk een ver­schil kun­nen ma­ken. “Maar be­lang­rij­ker is hoe po­li­ti­ci zich op­stel­len ten op­zich­te van de ge­meen­schap. Zo is sche­pen Lu­do Van Cam­pen­hout, die voor N-VA op­komt, de eni­ge die zijn va­kan­tie door­brengt in Is­ra­ël. Dat is een sig­naal dat wordt op­ge­pikt en ge­waar­deerd. Het is een man die al­tijd al is op­ge­ko­men voor de be­lan­gen van on­ze ge­meen­schap en dat wordt niet ver­ge­ten.” Mi­chael Frei­lich merkt ook dat po­li­ti­ci van al­le par­tij­en graag een in­ter­view toe­staan aan Joods Ac­tu­eel. “Zo wil­len ze zich pro­fi­le­ren bij on­ze ge­meen­schap. Re­cent had­den we nog de lijst­trek­ker van Open Vld, Phi­lip­pe De Bac­ker, in ons ma­ga­zi­ne. Dat ge­beurt niet zo­maar.”

Frei­lich heeft nog een tip voor de mos­lim­ge­meen­schap in Ant­wer­pen. “Start met een Mos­lim Ac­tu­eel. Wij zor­gen voor een spreek­buis voor on­ze ge­meen­schap en ik merk dat dat werkt. Po­li­ti­ci heb­ben aan­dacht voor on­ze pro­ble­men. Als de mos­lims het­zelf­de doen, zul­len ze ook snel­ler en va­ker toe­gang krij­gen tot po­li­ti­ci en via hun ma­ga­zi­ne hun stem kun­nen la­ten gel­den. Ik weet ze­ker dat po­li­ti­ci dan ook meer aan­dacht heb­ben voor de no­den van de Ant­werp­se mos­lims.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.