18-ja­ri­ge uit sp.a-nest komt op voor N-VA

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NOORD -

Lau­ra Adriaens­sens stu­deert dit jaar af aan het Ko­nink­lijk Athe­ne­um Ekeren, waar­na ze in Ant­wer­pen rech­ten wil gaan stu­de­ren. “In het po­li­tie­ke land­schap lo­pen er heel wat man­nen en vrou­wen rond die de­zelf­de stu­die­rich­ting ko­zen”, zegt de jon­ge po­li­ti­ca. “Tij­dens de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van 2012 was ik nog maar 12 jaar en ging de po­li­tiek aan mij voor­bij. Maar met het ou­der wor­den raak­te ik er erg door ge­boeid. Op zon­da­gen stond De Ze­ven­de Dag al­tijd op en ik raak­te ge­boeid door de po­li­tie­ke in­ter­views.”

Een half­jaar ge­le­den pols­te bur­ge­mees­ter Geeraerts of ze wou deel­ne­men aan de ver­kie­zin­gen in ok­to­ber. “Dat over­viel me. Er volg­den nog heel wat ge­sprek­ken en ik raak­te ik hoe lan­ger hoe meer ge­ïn­te­res­seerd. Toen hij me vroeg om na hem op de twee­de plaats van de lijst te staan, werd het aan­bod nog aan­trek­ke­lij­ker. En­ke­le we­ken ge­le­den kwam Bart De We­ver spre­ken in het district. Op­nieuw stel­de ik vast dat ik het eens ben met zijn idee­ën en stand­pun­ten. Ik had toen al be­slist om in ok­to­ber mee te doen. Bart De We­ver heeft me niet over­ge­haald, maar eer­der over­tuigd van mijn juis­te keu­ze.”

Bart De We­ver is al­vast en­thou­si­ast over de nieu­we aan­winst. “Het is lo­gisch dat dé volks­par­tij bij uit­stek heel di­ver­se kan­di­da­ten wil. Een district is ook een ide­a­le leer­school en dus de ide­a­le plek om nieu­we men­sen kan­sen te ge­ven”, klinkt het op zijn ka­bi­net.

Het pol­der­dis­trict wordt nu be­stuurd door een co­a­li­tie van N-VA met zes ze­tels en Team 2040 met vijf ze­tels. De op­po­si­tie be­staat uit Vlaams Be­lang

(vier ze­tels) en Bur­ger­be­lan­gen

(één ze­tel). De kans dat de 18-ja­ri­ge Lau­ra na de ver­kie­zin­gen een man­daat in de wacht sleept, lijkt dus re­ëel. “Wacht even. La­ten we niet te vlug van sta­pel lo­pen.

Het is de kie­zer die de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.