Het is al van moe­ten

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

Shang­hai de ge­le­gen­heid om een en an­der recht te zet­ten. De Ne­der­lan­der ging zo­wel in Au­stra­lië als in Bah­rein in de fout en prijkt daar­door pas op de tien­de plaats in de Wk-tus­sen­stand. In Chi­na was er de af­ge­lo­pen da­gen nog­al wat te doen over de aan­rij­ding tus­sen Ver­stap­pen en Ha­mil­ton in Bah­rein. De Brit had de Ne­der­lan­der vlak na de race het la­bel ‘ei­kel’ toe­be­dacht en kwam zich daar in Shang­hai bij Ver­stap­pen voor ver­ont­schul­di­gen. Heel Ne­der­land en al­le Ver­stap­pen­fans za­gen in die ex­cu­ses met­een ook een schuld­be­ken­te­nis van Ha­mil­ton voor het in­ci­dent, maar dat wa­ren ze niet. Bij ob­jec­tie­ve waar­ne­mers – in­clu­sief Ver­stap­pens team­maat Ric­ci­ar­do – heerst nog al­tijd de over­tui­ging dat de Ne­der­lan­der bij het in­ci­dent wat over de schreef ging. Net zo­als hij tij­dens de kwa­li­fi­ca­ties daags voor­dien door ei­gen schuld de ban­den­muur was in­ge­vlo­gen. En net zo­als hij in Au­stra­lië al vroeg in de wed­strijd de bo­dem­plaat van zijn Red Bull-bo­li­de be­scha­dig­de, wat een schui­ver en een ma­ge­re zes­de plaats tot ge­volg had. Be­gint de druk op de schou­ders van de Ne­der­lan­der te we­gen? We ver­moe­den van niet, maar al­leen een fout­lo­ze pres­ta­tie in Chi­na zal ons he­le­maal over­tui­gen. Mcla­ren staat der­de in de Wk­tus­sen­stand voor con­struc­teurs, ach­ter de on­ge­naak­ba­re top­pers Fer­ra­ri en Mer­ce­des. On­ver­hoopt, maar ei­gen­lijk ook on­ver­diend. Nie­mand die dat be­ter be­seft dan Stof­fel Van­door­ne. “Die Wk-stand geeft een ver­te­kend beeld”, geeft de West-vla­ming on­om­won­den toe. “We heb­ben nog wel wat werk om on­ze com­pe­ti­ti­vi­teit te ver­ho­gen. Voor­al tij­dens de kwa­li­fi­ca­ties moet het be­ter.” De na­gel op de kop, heet zo­iets. Van­door­ne noch team­maat Alonso wis­ten bij de eer­ste Gro­te Prij­zen door te

BASKETBAL EUROMILLIONS LE­A­GUE BRUSSELS - TELENET GI­ANTS ANT­WERP, ZON­DAG 15.00U

sto­ten naar het der­de en be­slis­sen­de kwa­li­fi­ca­tie­ge­deel­te. Ge­luk­kig draait het in de race be­ter – Van­door­ne reed in Bah­rein van de laat­ste naar de acht­ste plaats – maar het valt niet te ont­ken­nen dat Mcla­ren slechts door een ge­luk­je pun­ten kon sco­ren. Zon­der de op­ga­ves van de wa­gens voor hem (de Haas-bo­li­des in Au­stra­lië en de Red Bulls of Fer­ra­ri van Räik­kö­nen in Bah­rein) had Van­door­ne nu nog al­tijd nul pun­ten ach­ter zijn naam staan. Er­ger, in Bah­rein ble­ken vijf an­de­re teams in de race snel­ler dan Mcla­ren. Wil­len de oran­je jon­gens hun am­bi­tie waar­ma­ken – Fer­nan­do Alonso wil over een paar ra­ces om de po­di­um­plaat­sen strij­den – dan moet er drin­gend iets ver­an­de­ren. Door de druk­ke kalender val­len er dit week­end wei­nig evo­lu­ties op de Mcla­ren te no­te­ren, dus de kans be­staat dat Van­door­ne en Alonso voor de eer­ste keer dit sei­zoen bui­ten de pun­ten fi­nis­hen. Ten­zij de ge­luks­fee hen op­nieuw gun­stig ge­zind is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.