“We heb­ben ons mis­ke­ken op de sterk­te van de­ze reeks”

Ber­chem­voor­zit­ter Karel Van Dae­le laat het hoofd niet han­gen na te­leur­stel­lend sei­zoen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - KRISTOF SO­MERS

Bij­na een jaar ge­le­den stond hij nog aan de zij­lijn te glun­de­ren bij de tri­omf­tocht van zijn Ber­chem Sport, dat thuis te­gen Cap­pel­len de ti­tel pak­te. Een sei­zoen vol ont­goo­che­lin­gen la­ter is bij voor­zit­ter Karel Van Dae­le de te­neur wat droe­ver, maar zijn mo­ti­va­tie is ver­re van weg. “Als ik re­a­lis­tisch ben, ge­loof ik niet meer in een ver­lengd ver­blijf in de eer­ste ama­teur­klas­se”, stelt de 74-ja­ri­ge Ber­chem­naar. “We we­ten al­le­maal dat het moei­lijk wordt. Maar in het voet­bal is al­les mo­ge­lijk zo­lang het ma­the­ma­tisch kan. Wie had ge­dacht dat Ju­ven­tus in de Cham­pi­ons Le­a­gue nog bij­na een 0-3 ach­ter­stand kon goed­ma­ken te­gen een ploeg als Re­al Ma­drid?”

Houdt u sinds de voor­lo­pi­ge wei­ge­ring van de li­cen­tie voor Vir­ton ook daar­mee re­ke­ning?

Karel Van Dae­le: “Hoe klein de kans ook is dat een an­de­re ploeg zijn li­cen­tie niet krijgt, je mag die laat­ste stro­halm niet ne­ge­ren, vind ik. Ook om­dat we dit sei­zoen al be­we­zen dat we net te­gen die ploe­gen van de top vijf be­ter uit de verf ko­men. Dat zijn te­gen­stre­vers die mee wil­len voet­bal­len.” Na het ver­trek van Jo­nas De Roeck heeft de spe­lers­groep nooit echt een klik ge­voeld met de twee vol­gen­de trai­ners. Wel­ke les­sen trekt u daar­uit? “Dat we bij die zoek­tocht naar een nieu­we trainer had­den moe­ten ver­trek­ken van­uit de in­ge­steld­heid van de spe­lers. Hoe­wel ik over­tuigd blijf van de enor­me kwa­li­tei­ten van Geert Em­me­rechts en Nic­ky Hay­en, had­den we toen een an­der ty­pe trainer no­dig. Ber­chem re­kent al­leen op spe­lers die over­dag gaan wer­ken en ‘s avonds ko­men trai­nen. Al­le­maal jon­gens ook die voor een groot stuk had­den bij­ge­te­kend voor De Roeck. Bij zijn ver­trek heb­ben we dus een se­ri­eu­ze klets ge­kre­gen.” Op dit ni­veau lo­pen ech­ter heel wat profs en se­mi­profs rond. Moe­ten we dan stel­len dat Ber­chem niet hon­derd pro­cent klaar was voor eer­ste ama­teur­klas­se? “Het klopt dat wij ons heb­ben mis­ke­ken op de sterk­te in de­ze reeks. Wij wa­ren er­van over­tuigd dat we met de­ze spe­lers­groep ze­ker mee kon­den. Zon­der die trai­ners­wis­sel in de voor­be­rei­ding denk ik ook dat ons dat zou ge­lukt zijn.” Wat is uw groot­ste te­leur­stel­ling van dit sei­zoen?

(Denkt lang na) “Er zijn er aantal, na­tuur­lijk. Bui­ten het feit dat we straks mo­ge­lijk de­gra­de­ren, vind ik het voor­al erg dat we kop­je-on­der zijn ge­gaan in de thuis­wed­strij­den die we ab­so­luut niet moch­ten ver­lie­zen. We had­den vo­rig sei­zoen een ster­ke thuis­re­pu­ta­tie op­ge­bouwd, maar sinds de ne­der­laag te­gen Den­der zag je dat de schrik er bij de spe­lers in­zat: als we op ach­ter­stand ko­men, krij­gen we het niet meer recht­ge­trok­ken. Dat we daar niet meer vuist ge­maakt heb­ben, vind ik een gro­te ont­goo­che­ling naar on­ze sup­por­ters toe.” Iets wat bij de ach­ter­ban ook heel fel leeft, is het sta­di­on­dos­sier. Hoe ver staat het met die plan­nen? “Eind de­ze maand zit­ten we sa­men met de stad Ant­wer­pen om te be­kij­ken hoe die er de­fi­ni­tief zul­len uit­zien. In prin­ci­pe wor­den in de laat­ste week van mei de boch­ten af­ge­bro­ken. Aan het eind van vol­gend sei­zoen kan dan de rest vol­gen, met di­rect na­dien de bouw van een nieu­we tri­bu­ne. Ui­ter­aard wil­len wij eerst het vol­le­di­ge plaat­je rond zien voor er iets wordt ge­sloopt.” Ploeg­nieuws: Van Min­ne­brug­gen pak­te vo­rig week­end zijn der­de gele kaart en is ge­schorst. Ook de schorsing van Ma­lu­ka Bim­bo voor zijn ro­de kaart te­gen Aalst gaat nu in. Ver­strae­ten (achil­les­pees) en Van den Heu­vel (schou­der) zijn on­be­schik­baar, Ro­well is een vraag­te­ken. Van­de Vel­de keert wel te­rug in de kern en ook Fo­qué is er op­nieuw bij. Kern: Ap­pels, Knip­ping, Kam­neng Djoum, Van­de Vel­de, Van Doo­ren, Nwo­koro, Ab­sisan, Mau­ro, Ro­well (?), Fo­qué, Hai­re­mans, Zor­bo, Car­rez, Sail­lart en Van Kruijs­sen.

FO­TO TOM GOY­VAERTS

Karel Van Dae­le (rechts) met spor­tief ma­na­ger Marc De Mul­der vo­rig sei­zoen na de pro­mo­tie van Ber­chem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.