“We heb­ben ge­noeg al­ter­na­tie­ven ach­ter de hand”

Mi­gu­el Co­bos pa­ni­keert niet nu bij­na he­le Boom­se mid­den­veld in de lap­pen­mand ligt

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO -

Ru­pel Boom krijgt zon­dag het be­zoek van Ha­rel­be­ke. Bij winst te­gen de West-vla­min­gen komt blauw-zwart op twee speel­da­gen van het ein­de al­leen aan de lei­ding. Of de Steen­bak­kers straks ook ef­fec­tief mo­gen pro­mo­ve­ren, valt nog af te wach­ten ge­zien de li­cen­tie­pe­ri­ke­len. De spe­lers zelf zijn daar ech­ter niet te veel mee be­zig, zij con­cen­tre­ren zich op de laat­ste drie mat­chen. Voor de komst van Ha­rel­be­ke wordt het puz­ze­len voor de Boom­se trai­ners­staf. Zo­wat het he­le mid­den­veld ligt in de lap­pen­mand. Mer­tens speelt niet meer we­gens ge­scheur­de kruis­ban­den. En nu moe­ten ook Me­seu­re en Hens ver­stek la­ten gaan. Ker­sten­ne een rij la­ten op­schui­ven kan ook al niet, want cen­traal ach­ter­in is De Pa­e­pe geblesseerd. Zo blij­ven al­leen Put en Co­bos over. “Het zal puz­ze­len wor­den voor on­ze tech­ni­sche staf”, be­seft Mi­gu­el Co­bos. “Maar ze zul­len er wel iets op vin­den. We kun­nen met Van Hoof en Lau­reys op de flan­ken spe­len en dan Don­cos en Ade­sa­nya in de punt. Of met Maxim Jans­sens of Ash­ley Ver­dij­ck in de ploeg. Het pu­bliek kent die jon­gens mis­schien niet, maar zij trai­nen al een heel sei­zoen mee en heb­ben echt wel iets in hun mars. Er zal hoe dan ook een ste­vi­ge ploeg op het veld staan. We wil­len ab­so­luut win­nen, zo­dat we met één punt voor­sprong naar Man­del kun­nen. Dat is toch een heel an­de­re in­steek dan als je daar zou moe­ten gaan win­nen.”

De be­slis­sing valt waar­schijn­lijk wel in die match.

Mi­gu­el Co­bos: “Dat weet ik niet. Wij heb­ben op de slot­dag ook nog een der­by te­gen Lon­der­zeel. Zelfs met een zes op zes is de ti­tel niet bin­nen. Dan scha­kel je Man­del wel uit, maar ook Spar­ta Pe­te­gem is er nog. Maar los van de pro­mo­tie wordt die match op Man­del wel een spe­ci­aal du­el. Zij zijn in de heen­ron­de met 1-7 bij ons ko­men win­nen. Dat ligt be­hoor­lijk ge­voe­lig.”

Voor jou wor­den het so­wie­so de laat­ste we­ken bij Ru­pel Boom.

“Na twee sei­zoe­nen stopt mijn ver­haal hier in­der­daad. Net als de voor­bije ja­ren ga ik de voor­be­rei­ding aan­vat­ten bij KV Mechelen, al is het dit keer wel echt de be­doe­ling dat ik blijf. Ik had al een goed ge­sprek met de men­sen van de club en ze ge­lo­ven echt in mij. Door de de­gra­da­tie gaat er daar heel wat ver­an­de­ren en ze wil­len jon­ge spe­lers een kans ge­ven. Met De­nis van Wijk sprak ik nog niet, maar in prin­ci­pe ben ik wel het ty­pe spe­ler waar hij graag mee werkt. Hij ha­mert op men­ta­li­teit en in­zet. Dat is bij mij nooit een pro- bleem. Maar goed, dat zijn zor­gen voor la­ter. Eerst wil ik mijn Boom­se pe­ri­o­de be­kro­nen met een ti­tel. We zijn er nu zo dicht­bij, het zou jam­mer zijn om er­naast te pak­ken. De ve­le bles­su­res ko­men op een slecht mo­ment, maar we heb­ben ge­noeg al­ter­na­tie­ven ach­ter de hand.” Ploeg­nieuws: naast de lang­du­rig ge­bles­seer­de Mer­tens zijn ook De Pa­e­pe, Hens en Me­seu­re out. Kern: Sny­ders, Ker­sten­ne, Spa­en­ho­ven, Lod­ders, Co­bos, Lau­reys, Put, Ade­sa­nya, Van Den Dries­sche, Van Hoof, Jans­sens, Don­cos en Hou­ma­ni. PE­TER NYS

FO­TO GOY­VAERTS

Mi­gu­el Co­bos. Vol­gend sei­zoen start de mid­den­vel­der de voor­be­rei­ding op­nieuw bij KV Mechelen. “Al is het dit keer wel de be­doe­ling dat ik echt mijn kans zal krij­gen bij KV.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.