“Ze­ge zou een op­kik­ker zijn”

Yor­ben De Vo­ge­la­re hoopt op twee­de ba­sis­plaats

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (en)

Na twee ne­der­la­gen op rij wil Cap­pel­len te­gen Duf­fel het spor­tief bla­zoen op­poet­sen. Yor­ben De Vo­ge­la­re hoopt met een twee­de ba­sis­plaats zijn steen­tje daar­toe te kun­nen bij­dra­gen. Een kor­te in­val­beurt te­gen Spou­wen-moper­tin­gen kreeg vo­ri­ge week op Ha­des een aangenaam ver­volg voor Yor­ben De Vo­ge­la­re. “Met een ba­sis­plaats had ik eer­lijk ge­zegd geen re­ke­ning ge­hou­den”, zegt de Schil­de­naar. “Ik train­de een vol­le­dig sei­zoen met de A-kern, maar pas door het groot aantal af­we­zig­he­den kwam een se­lec­tie dich­ter­bij. Of ik nog kan­sen krijg, is na­tuur­lijk een be­slis­sing van de trainer, maar ik kijk wel te­vre­den te­rug op mijn pres­ta­tie van vo­ri­ge za­ter­dag. In het eer­ste kwar­tier moest ik me aan­pas­sen aan de snel­heid van uit­voe­ring en de in­ten­si­teit in de du­els. Maar met de steun van de ploeg­maats kreeg ik snel ver­trou­wen en ken­de ik al bij al wei­nig pro­ble­men. Mijn du­el- kracht en snel­heid over lan­ge­re af­stand kwa­men me goed van pas. Ik hoop daar de vol­gen­de wed­strij­den nog pro­fijt uit te pu­ren. Dat ik op mijn ver­trouw­de po­si­tie van rechts­ach­ter word uit­ge­speeld, ver­ge­mak­ke­lijkt ui­ter­aard de in­te­gra­tie. Na een jaar­tje Lier­se kwam ik als 12-ja­ri­ge naar Cap­pel­len en de op­lei­ding die ik er ge­noot, werpt nu zijn vruch­ten af.”

De 19-ja­ri­ge stu­dent cross me­dia ma­na­ge­ment hoopt te­gen Duf­fel kom­af te ma­ken met de po­ve­re thuis­re­pu­ta­tie. “De sfeer in de groep is uit­ste­kend. Een ze­ge zou een ex­tra op­kik­ker be­te­ke­nen. Geen van bei­de ploe­gen heeft nog iets te win­nen of te ver­lie­zen, zo­dat we er vol voor kun­nen gaan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.