We kun­nen niet am­bi­ti­eus ge­noeg zijn

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - Kris Van­mar­se­nil­le Hoofd­re­dac­teur brie­ven@gva.be

In­eens wordt in Ant­wer­pen ge­de­bat­teerd dat het een lie­ve lust is. Écht ge­de­bat­teerd. Het gaat er nu eens niet over wel­ke par­tij eerst was met welk voor­stel, wie met wie een re­la­tie heeft ge­had, wie wie waar­van be­schul­digd heeft, wie welk nieuws wan­neer ge­lekt heeft… Nee, het gaat over de stad. En wel over het be­lang­rijk­ste pro­bleem waar­mee ze el­ke dag ge­con­fron­teerd wordt: de mo­bi­li­teit. Het voor­stel van Groen-lijst­trek­ker Wou­ter Van Be­sien om de Ant­werp­se bin­nen­stad au­to­luw te ma­ken, heeft in één klap een po­li­tiek de­bat op gang ge­bracht waar­aan niet al­leen po­li­ti­ci deel­ne­men, maar de he­le be­vol­king. On­ze web­si­te werd over­spoeld door reacties van le­zers. On­ze opi­nie­pa­gi­na puilt er­van uit. Noch­tans is het voor­stel van Van Be­sien niet spec­ta­cu­lair ver­nieu­wend of ver­ras­send voor een groen po­li­ti­cus. Au­to­lu­we ste­den zijn er al­maar meer. Pre­cies een jaar ge­le­den trad het cir­cu­la­tie­plan in Gent in voe­ge, ook na hef­ti­ge dis­cus­sies die nog niet al­le­maal be­slecht zijn. De cij­fers be­wij­zen on­te­gen­spre­ke­lijk dat de ver­keers­vei­lig­heid is toe­ge­no­men, net als het aantal fiet­sers en ge­brui­kers van het open­baar ver­voer. Over het ef­fect van het plan op de mid­den­stand is er nog dis­cus­sie, maar nie­mand kan ont­ken­nen dat het Gent­se cir­cu­la­tie­plan de mo­bi­li­teit in en naar de stad we­zen­lijk ver­an­derd heeft. En die ver­an­de­ring is pre­cies wat Ant­wer­pen no­dig heeft. Het plan van Van Be­sien is een goe­de ba­sis om het de­bat ten gron­de te voe­ren. Het is jam­mer dat sche­pen voor Mo­bi­li­teit Koen Ken­nis het af­doet als “te­rug naar de ne­gen­tien­de eeuw” en “een eco­no­misch kerk­hof”. Daar­in wordt hij ove­ri­gens niet bij­ge­tre­den door Uni­zo. De mid­den­stands­or­ga­ni­sa­tie heeft ui­ter­aard kant­te­ke­nin­gen bij een au­to­luw stads­cen­trum, maar schiet het ze­ker niet af. Dat doen ove­ri­gens wei­nig men­sen, op voor­waar­de dat het héle plan kan wor­den uit­ge­voerd. De stad au­to­luw ma­ken kan al­leen als het open­baar ver­voer wordt uit­ge­breid en in kwa­li­teit ver­be­tert, als er vol­doen­de P+rpar­kings ko­men, als er meer en be­te­re fiets­pa­den wor­den aan­ge­legd en als er een op­los­sing wordt ge­von­den voor het par­keer­pro­bleem. Dat im­pli­ceert zwa­re in­ves­te­rin­gen, waar­over het stads­be­stuur niet al­tijd zelf kan be­slis­sen. Maar het zijn stuk voor stuk in­ves­te­rin­gen die no­dig zijn om Ant­wer­pen (eco­no­misch) leef­baar te hou­den. De Ant­werp­se po­li­ti­ci kun­nen daar­in niet am­bi­ti­eus ge­noeg zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.