El­ke leer­ling krijgt zijn ei­gen di­gi­taal pas­poort

ONDERWIJS Nieuw on­li­ne plat­form moet in­for­ma­tie bun­de­len en dub­bel werk voor­ko­men

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - ARNOUT GYSSELS

Hil­de Cre­vits Mi­nis­ter van Onderwijs (CD&V) ‘‘Door­dat de ge­ge­vens ver­snip­perd zijn, is het van­daag on­dui­de­lijk waar een leer­ling recht op heeft.’’

El­ke school heeft bak­ken in­for­ma­tie over haar leer­lin­gen, maar als die van school ver­an­de­ren, ver­huist die in­for­ma­tie niet mee. Ge­volg: een hoop over­bo­dig werk voor de nieu­we school en heel wat frus­tra­ties voor de leer­ling en zijn ou­ders. Met een ‘leer­lin­gen­pas­poort’ wil mi­nis­ter van Onderwijs Hil­de Cre­vits (CD&V) daar een mouw aan pas­sen.

Pu­re kaf­ka is het soms. “Ik ken ver­ha­len ge­noeg van men­sen die kin­de­ren heb­ben met dy­scal­cu­lie of dys­lexie”, zegt Vlaams Par­le­ments­lid Jo De Ro (Open Vld). “Die zijn vre­se­lijk ge­frus­treerd om­dat ze bij­na elk jaar op­nieuw met hun at­test moe­ten leu­ren om de juis­te steun te krij­gen. Daar moest iets aan ge­beu­ren.”

Het pas ge­stem­de de­creet Leer­lin­gen­be­ge­lei­ding moet be­ter­schap bren­gen. Dat be­paalt dat scho­len en CLB’s voort­aan in­for­ma­tie over de leer­ling kun­nen uit­wis­se­len. Vlaams mi­nis­ter van Onderwijs Hil­de Cre­vits spreekt zelf over een ‘leer­lin­gen­pas­poort’. “Van­daag hou­den scho­len en CLB’s heel wat in­for­ma­tie bij, maar die wordt tel­kens an­ders be­waard. Dat zorgt er­voor dat die ge­ge­vens ver­snip­perd zijn, waar­door het on­dui­de­lijk is waar een leer­ling recht op heeft. Een leer­lin­gen­pas­poort of een elek­tro­nisch leer­lin­gen­dos­sier reist mee met de leer­ling.” Ad­mi­ni­stra­tie­ve romp­slomp

He­le­maal van nul moet de ad­mi­ni­stra­tie niet be­gin­nen. “Het CLB be­heert nu al een elek­tro­nisch plat­form, maar dat zou nog ver­der kun­nen wor­den uit­ge­bouwd”, zegt Cre­vits. “Dat pro­ces is nu lo­pen­de.”

De voor­de­len lig­gen voor de hand: min­der ad­mi­ni­stra­tie­ve romp­slomp en min­der dub­bel werk. “Dat was echt wel no­dig”, zegt Vlaams Par­le­ments­lid Koen Da­ni­ëls (N-VA). “Nu houdt het CLB een dos­sier bij, houdt de school een dos­sier bij én houdt de zorg­co­ör­di­na­tor een dos­sier bij. Veel van die in­for­ma­tie loopt ge­woon dub­bel.” Pri­va­cy ga­ran­de­ren

Big bro­ther op de school­ban­ken mag het sys­teem ze­ker niet wor­den. De leer­lin­gen heb­ben recht op hun pri­va­cy en kun­nen vra­gen om be­paal­de za­ken niet te re­gi­stre­ren. “Nie­mand is ge­ïn­te­res­seerd of een leer­ling eens een an­de­re kleu­ter heeft ge­be­ten toen hij 5 jaar was”, zegt Da­ni­ëls.

De na­druk ligt echt op de leer­moei­lijk­he­den. Vol­gens Vlaams Par­le­ments­lid Ka­th­leen Hel­sen (CD&V) gaan voor­al de leer­krach­ten de vruch­ten kun­nen pluk­ken van het sys­teem. “Die zul­len met één muis­klik kun­nen kij­ken wat hun leer­lin­gen no­dig heb­ben. Pu­re tijds­winst.”

Ui­ter­lijk te­gen 1 ja­nu­a­ri 2019 moet het sys­teem klaar zijn. Dan gaat het nieu­we de­creet van kracht.

FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.