Sa­mu­el Mar­ko­witz trekt dis­tricts­lijst Open Vld

Hui­di­ge sche­pen van on­der meer Lo­ka­le Eco­no­mie en Sport hoopt be­voegd­he­den te hou­den

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - SACHA VAN WIELE

Sa­mu­el Mar­ko­witz

Open Vld-lijst­trek­ker, dis­trict Ant­wer­pen

‘‘Ik heb nooit ne­ga­tie­ve re­ac­ties op mijn ge­loof ge­had, niet op ca­fé en niet in een ke­bab­zaak.’’

Sa­mu­el Mar­ko­witz trekt in het dis­trict Ant­wer­pen de lijst van Open Vld. Hij krijgt ook een plek op de lijst voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen, maar zijn hart ligt in het dis­trict, zegt hij zelf. Mar­ko­witz werd in de hui­di­ge le­gis­la­tuur de eer­ste jood­se dis­tricts­sche­pen. “Dat was een door­braak voor on­ze ge­meen­schap.”

Mar­ko­witz werd in het mid­den van de hui­di­ge le­gis­la­tuur Ant­werps dis­tricts­sche­pen van on­der meer Par­ti­ci­pa­tie, Lo­ka­le Eco­no­mie en Sport. Toen Ant­werps Open Vld-lijst­trek­ker Phi­lip­pe De Bac­ker hem vroeg om straks de lijst in het dis­trict te trek­ken, twij­fel­de hij geen mo­ment. “Dis­tricts­sche­pen zijn is een mooie uit­da­ging”, zegt Mar­ko­witz. “Je leert veel men­sen ken­nen, heel veel men­sen. Van be­wo­ners tot dag­blad­han­de­laars en ba­zen van mul­ti­na­ti­o­nals. Daar­naast ben ik al­tijd blij als ik een op­los­sing vind voor pro­ble­men van be­wo­ners of han­de­laars. Mijn mot­to is dat de po­li­tiek moet ver­trek­ken van het po­si­tie­ve. Men­sen zit­ten met pro­ble­men en wij als po­li­ti­ci moe­ten op­los­sin­gen bie­den.”

Al­leen lijkt dat niet al­tijd even ge­mak­ke­lijk. De han­de­laars in de Na­ti­o­na­le­straat wil­len een feest ge­ven, maar zijn kwaad om­dat het stads­be­stuur die niet tij­de­lijk au­to­vrij wil ma­ken. “Een ge­voe­lig punt, want wij zit­ten met Open Vld mee in de meer­der­heid van de stad Ant­wer­pen”, zegt Mar­ko­witz. “De stad riep han­de­laars op om zich te or­ga­ni­se­ren in een ver­e­ni­ging, om zo ini­ti­a­tie­ven te ne­men en de com­mu­ni­ca­tie te ver­ge­mak­ke­lij­ken. De win­ke­liers in de Na­ti­o­na­le­straat doen dit, maar krij­gen nu een neen van de stad. Zo kan je niet on­der­han­de­len. Toch lijkt mij een op­los­sing niet zo moei­lijk. Zet een pen­del­bus in voor de tram­rei­zi­gers of laat de tram stap­voets rij­den, zo­als en­ke­le ja­ren ge­le­den bij de her­o­pe­ning van de Na­ti­o­na­le­straat.”

Mar­ko­witz hoopt ook zijn be­voegd­he­den te kun­nen be­hou­den in de vol­gen­de le­gis­la­tuur. “Er zijn veel za­ken in gang ge­zet en ik hoop ze ook te kun­nen af­wer­ken. Daar­naast heb ik mijn hart ver­lo­ren aan sport­club Ci­ty Pi­ra­tes. Het is zo knap wat ze doen. Het draait niet al­leen om sport, maar ook om het ver­ho­gen van de kan­sen van jon­ge­ren door on­der meer huis­werk­be­ge­lei­ding.”

Mar­ko­witz is met zijn kep­pel dui­de­lijk joods. “Ik pro­beer dat ook niet te ont­ken­nen”, lacht hij. “Nog nooit eer­der kwam ie­mand die her­ken­baar joods was op een lijst en werd die sche­pen. Het was ook een door­braak voor on­ze ge­meen­schap. Als dis­tricts­sche­pen van een zeer di­vers dis­trict, heb ik er ook nooit ne­ga­tie­ve re­ac­ties op ge­had, niet op ca­fé en niet in een ke­bab­zaak. Ik er­vaar veel­eer dat men­sen ge­ïn­te­res­seerd zijn en met vra­gen zit­ten over het joods-zijn. Zo was een ca­fé­baas ver­rast dat ik al­co­hol dronk. Hij dacht dat jo­den dat niet moch­ten. ”

“Hel­pen zit in zijn DNA”

Voor de Ant­werp­se Open Vld-lijst­trek­ker Phi­lip­pe De Bac­ker was er geen twij­fel over de keu­ze voor Mar­ko­witz. “Ik heb ge­woon ge­zegd dat hij het moest doen”, zegt De Bac­ker. “Hij staat dicht bij de men­sen. Mar­ko­witz is on­der­ne­mer en so­ci­aal zeer ac­tief. Men­sen hel­pen zit ge­woon in zijn DNA. Wat ik nog het meest aan hem ap­pre­ci­eer, is dat hij steeds op zoek gaat naar een op­los­sing. On­ze slo­gan ‘Ge­woon doen’ is hem dus op het lijf ge­schre­ven.”

FOTO DIRK KERSTENS

FOTO DIRK KERSTENS

Sa­mu­el Mar­ko­witz: “Als dis­tricts­sche­pen leer je veel men­sen ken­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.