Hon­der­den ge­zin­nen plan­ten 2.500 bo­men

Hou­ten vlon­der­pad wordt vol­gen­de stap in na­tuur­be­le­ving op kas­teeldo­mein Hof ter Lin­den

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - FILIP SPOELDERS

Het mooie weer zorg­de er­voor dat en­ke­le hon­der­den ge­zin­nen gis­te­ren 2.500 bo­men en strui­ken kwa­men plan­ten aan de rand van kas­teeldo­mein Hof ter Lin­den in Ede­gem. De kin­de­ren moch­ten de bo­men een naam ge­ven om hun groei op te vol­gen.

Het bij­ko­men­de bos be­vindt zich voort­aan op het oos­te­lij­ke ver­bin­dings­pad van kas­teeldo­mein Hof ter Lin­den. Wie het pad langs de Pa­tro­naatstraat be­zoekt, vindt het met­een aan de lin­ker­zij­de.

Bur­ge­mees­ter Koen Met­su (N-VA) en mi­li­eu­sche­pen Goe­de­le Van der Spie­gel (Groen) moch­ten sym­bo­lisch de eer­ste bo­men in de dras­si­ge grond ste­ken. Na­dien was het aan de tal­rijk op­ge­ko­men Ede­gem­na­ren.

“We plan­ten wil­gen, el­zen en een paar ei­ken. Door de nat­te on­der­grond wordt het een broek­bos. Dit moet de be­staan­de fau­na en flo­ra nog meer kan­sen ge­ven om zich te ont­wik­ke­len. Het is nu al een paai­ge­bied voor de brui­ne kik­ker en met dit bos moe­ten de om­stan­dig­he­den voor de­ze kik­ker nog ver­be­te­ren”, geeft sche­pen Van der Spie­gel aan.

Rich­ting de zo­mer zal op Hof ter Lin­den ook werk ge­maakt wor­den van het wes­te­lijk ver­bin­dings- pad. Dan wordt er ge­start met de aan­leg van een hou­ten vlon­der­pad. “De na­tuur­waar­de is in de­ze zo­ne zo hoog dat we geen ge­wo­ne wan­del­pa­den aan­leg­gen die de na­tuur kun­nen be­scha­di­gen. Als het vlon­der­pad klaar is, kun­nen be­zoe­kers er van­af vol­gend voor­jaar van de prach­ti­ge voor­jaars­bloe­sem ge­nie­ten.”

On­der­tus­sen plant­ten de kin­de­ren en hun ou­ders de ve­le bo­men en strui­ken naar­stig ver­der. Er­win Ver­sijp kwam met zijn kin­de­ren Jo­nas en Han­nel­o­re. “De ge­meen­te or­ga­ni­seert ge­re­geld eve­ne­men­ten die de men­sen sa­men­bren­gen. Dit is ook zo’n mooie ac­ti­vi­teit. Bo­men plan­ten is steeds een leu­ke be­zig­heid.”

Zijn kin­de­ren ga­ven een van de bo­men die ze plant­ten de naam ‘wip’. “Een goe­de naam, want we zit­ten hier dicht te­gen de wip­stand van de hand­boog­gil­de. We wo­nen niet ver, dus we zul­len

ge­re­geld ko­men kij­ken hoe de bo­men groei­en.” Wan­delapp

Tij­dens de boom­plantac­tie stel­de de Streek­ver­e­ni­ging Zuid­rand ook haar nieu­we wan­delapp voor. De aan­we­zi­gen kon­den met­een met de smartpho­ne op stap door on­der an­de­re Hof ter Lin­den om het ‘mys­te­rie van de ver­vloek­te kas­teel­doch­ter’ te ont­ra­fe­len.

FOTO FILIP SPOELDERS

De Ede­gem­na­ren te­ken­den mas­saal pre­sent om nieu­we bo­men te plan­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.