Spij­tig dat een mooie der­by werd ver­pest

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - Pa­trick Van de Perre Re­dac­teur stads­re­dac­tie brie­ven@gva.be @Pa­trickVan­dePer­re

R. Ant­werp FC mis­te op een haar na play­off 1 na een sterk sei­zoen in de hoog­ste klas­se. KFCO Beer­schot Wil­rijk slaag­de er bij­na in om een vijf­de ti­tel op rij te be­ha­len en de pro­mo­tie naar 1A af te dwin­gen. Als die be­twis­te pe­nal­ty er niet was ge­weest … Twee keer bij­na. Maar toch: top­pres­ta­ties van de twee be­lang­rijk­ste Ant­werp­se clubs. En dan komt de der­by. Een du­el tus­sen aarts­ri­va­len, op spor­tief vlak zon­der wei­nig be­lang. Het ging om het pres­ti­ge. Om de ti­tel van ploeg van ’t Stad. Die eer­ste slag werd op het voet­bal­veld ge­won­nen door ‘den Ant­werp’. Maar door wat er daar­na ge­beur­de, wa­ren er zon­dag al­leen maar ver­lie­zers. Neen, het wa­ren niet de zwaar­ste voet­bal­rel­len die we in Ant­wer­pen al ge­zien heb­ben. En het klopt dat er geen au­to’s of an­de­re on­roe­ren­de goe­de­ren in vlam­men zijn op­ge­gaan, zo­als en­ke­le ja­ren ge­le­den nog ge­beur­de op de Bo­suil. Maar fraai was het al­le­maal niet wat er na de wed­strijd ge­beur­de. En te­recht of niet, de on­ge­re­geld­he­den en klei­ne rel­le­tjes na de der­by, dat is wat er bij de pu­blie­ke opi­nie zal blij­ven han­gen van de­ze on­za­li­ge zon­dag. Neem het hen maar eens kwa­lijk. Een bij­zon­der bit­te­re pil om te slik­ken is dat voor de bij­na 15.000 sup­por­ters, van bei­de kam­pen, die zon­dag de wed­strijd in Deur­ne bij­woon­den. De over­gro­te meer­der­heid daar­van deed wat ze moesten doen. Hun ploeg steu­nen, om na­dien de over­win­ning te vie­ren, of de ne­der­laag te ver­te­ren. Het zijn nog geen paar hon­derd her­rie­schop­pers, wel­ke club ze ook be­we­ren trouw te zijn, die er ui­t­ein­de­lijk over be­slis­ten dat de mooi­ste der­by van het land toch weer met een sis­ser is af­ge­lo­pen. Het ge­weld­da­dig kat-en-muis­spel­le­tje dat na de wed­strijd met de po­li­tie en de aan­hang van die an­de­re club werd ge­speeld, leid­de ui­t­ein­de­lijk tot niets. Het zijn de­ze men­sen die er­voor zor­gen dat het stads­be­stuur en de po­li­tie op zon­dag 29 april, wan­neer de te­rug­wed­strijd op het Kiel plaats­vindt, de vei­lig­heid en con­tro­les in en rond het Olym­pisch Sta­di­on wel­licht nog zul­len ver­scher­pen. Dat maakt het niet al­leen een stuk min­der pret­tig om naar het voet­bal te gaan. Het kost de ge­meen­schap ook han­den­vol geld. Een Kiel­se sup­por­ter vat­te het zon­dag­avond mis­schien nog het bes­te sa­men: “Als dit de ma­nier is om een der­by bij te wo­nen op de Bo­suil, hoeft het voor mij ei­gen­lijk niet meer.” En re­ken maar dat veel sup­por­ters van R. Ant­werp FC daar pre­cies zo over den­ken. Spij­tig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.