Po­li­tie kan di­rec­te con­fron­ta­tie voor­ko­men

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - (vdaa)

De Ant­werp­se po­li­tie heeft na de der­by op de Bo­suil ne­gen be­stuur­lij­ke aan­hou­din­gen ver­richt.

Na het af­flui­ten van de wed­strijd wa­ren er en­ke­le op­stoot­jes aan Ou­de Bo­suil­baan, waar de bus­sen van de Beer­schot-sup­por­ters wer­den op­ge­wacht door zo’n vier­hon­derd Ant­werp­sup­por­ters. “Een aan­tal aan­han­gers van Beer­schot ver­oor­zaak­te na de wed­strijd pro­ble­men in het sta­di­on”, zegt po­li­tie­woord­voer­der Wou­ter Bruyns. “Er wer­den ver­nie­lin­gen aan­ge­richt en poort dreig­de het te be­ge­ven. Om­dat de druk te groot werd, heb­ben we een deel van de be­zoe­kers naar de par­king van de bus­sen ge­leid. Daar ont­ston­den op­nieuw op­stoot­jes, waar­bij we het wa­ter­ka­non en pep­per­spray heb­ben in­ge­zet.” Op­stoot­jes op par­king

Een aan­tal be­zoe­ken­de sup­por­ters is va­nop de par­king ste­nen en bier be­gin­nen gooi­en naar de Ant­werp­fans, aan de an­de­re kant van de om­hei­ning op de Ou­de Bo­suil­baan. Daar­door troep­ten steeds meer Ant­werp­sup­por­ters sa­men aan de uit­gang van de par­king, waar­door de bus­sen van Beer­schot niet kon­den ver­trek­ken. “Op straat kwam het ook tot een aan­tal op­stoot­jes met Ant­werp­sup­por­ters. Door het wa­ter­ka­non in te zet­ten, heb­ben we de groep kun­nen weg­drij­ven van de uit­gang, zo­dat de bus­sen vei­lig kon­den ver­trek­ken.”

Aan de zij­de van Beer­schot Wil­rijk klinkt for­se kri­tiek op de aan­pak van de po­li­tie, om­dat Ant­werp­sup­por­ters er­in slaag­den om de uit­gang voor de bus­sen te blok­ke­ren. “Die si­tu­a­tie is ont­staan om­dat Beer­schot­sup­por­ters pro­ble­men ver­oor­zaak­ten en wei­ger­den in de bus­sen te stap­pen”, klinkt het bij de po­li­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.