In het wiel van de flan­drien

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD EN RAND - Re­bec­ca Van Re­moor­te­re

De Ant­wer­pe­naar liep af­ge­lo­pen week­end rond in een park om de laat­ste trai­nin­gen voor de 10 Mi­les af te ron­den, zat op een ter­ras of op een fiets. (Een klei­ne min­der­heid zat ach­ter een lap­top op een re­dac­tie.) Zo leek het toch. Het laat­ste week­end van de paas­va­kan­tie bracht ons in ie­der ge­val naar bui­ten. Twee week­ends ge­le­den was Ant­wer­pen nog vol­le­dig in de ban van de fiets met de start van de Ron­de van Vlaan­de­ren. Vo­ri­ge week za­ter­dag spen­deer­de ik een he­le mid­dag aan het Noord­kas­teel, een po­pu­lai­re fiets­rou­te op weg rich­ting Lil­lo. Toen pas viel het me voor het eerst op hoe­veel ama­teur­f­lan­driens er ei­gen­lijk rond­fiet­sen. Op he­le du­re fiet­sen liefst. Koer­sen doet koer­sen, zo blijkt. Want ook mijn ei­gen lief springt mee op de kar, of de fiets. Met een paar vrien­den trok hij af­ge­lo­pen week­end voor het eerst op pad op re­tro­koers­fiet­sen. De twee­de­hands­web­si­tes moe­ten gou­den za­ken ge­daan heb­ben de­ze week, want zo­wat de helft van het ge­ïm­pro­vi­seer­de pe­lo­ton kocht in al­ler­ijl nog een exem­plaar, net op tijd om dit week­end van start te gaan. Mat­ten­taar­ten en kof­fie in de aan­slag. Fy­siek mis­schien nog niet he­le­maal op top­ni­veau, maar de koers­spi­rit - wat dat ook mag zijn - zat er­in. Wie fietst op een hip­pe wie­ler­fiets is ook graag ver­bon­den aan een hip ca­fé. Ca­fé Mom­ba­sa, ca­fé ’t Zee­zicht, ca­fé De Zep­pe­lin, Bar Le­on, al­le­maal heb­ben ze een ei­gen wie­ler­ploeg. Bar Brul aan het Te Boe­laar­park had dat tot de­ze week nog niet, maar ook zij heb­ben het licht ge­zien. Al sinds de ope­ning zo’n zes maan­den ge­le­den zijn buurt­be­wo­ners vra­gen­de par­tij om een wie­ler­ploeg op te rich­ten en sa­men we­ke­lijks te gaan rij­den. Na een op­roep bij klan­ten en via so­ci­a­le me­dia zijn al met­een zo’n vijf­tig wiel­ren­ners ge­ïn­te­res­seerd. “Ik ben zelf geen ge­train­de fiet­ser, maar wil me graag en­ga­ge­ren om van­af nu el­ke week mee te rij­den. Dat lijkt me een leu­ke groeps­be­zig­heid”, klinkt het bij uit­ba­ter Juul de Roover. Koer­sen doet koer­sen, zei ooit ie­mand. Het moet zijn. Als er nog er­gens een ca­fé­baas staat te po­pe­len om re­trop­ak­jes te la­ten druk­ken en mee de fiets op te sprin­gen. Ik ken nog een paar en­thou­si­as­te be­gin­ners die een ge­zel­li­ge pe­lo­ton­chef en een fris­se pint na af­loop kun­nen ge­brui­ken.

FOTO JOREN DE WEERDT

De flan­driens ko­men er­aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.