2 0

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

Ant­werp mag zich voor min­stens twee we­ken - de te­rug­wed­strijd komt er al op 29 april aan ‘Ploeg van ’t Stad’ noe­men. Het kwa­li­teits­ver­schil tus­sen de acht­ste van de Ju­pi­ler Pro Le­a­gue en de der­de van de Proxi­mus Le­a­gue bleek te groot. In een al bij al flau­we der­by was er maar één hoofd­rol­spe­ler: Wil­li­am Owu­su. De Gha­ne­se spits scoor­de zijn ne­gen­de en tien­de goal van het sei­zoen. Daar­mee maakt hij zich on­ster­fe­lijk bij de Ant­werp-aan­hang. En dat voor een spe­ler die tot twee jaar ge­le­den nog werd uit­ge­flo­ten door zijn ei­gen fans. Niet af en toe. Neen, bij el­ke mis­luk­te ac­tie kreeg hij de hoon van de fans over zich heen. Het was zelfs zo erg dat Owu­su ‘vlucht­te’ naar Roe­se­la­re. Een uit­leen­beurt van zes maan­den in een an­de­re om­ge­ving om weer ver­trou­wen op te doen. En Owu­su kwam ster­ker te­rug. Hij be­gon be­lang­rij­ke goals te sco­ren en werd - ze­ker toen De Dec­ker vo­rig sei­zoen trai­ner werd - steeds be­lang­rij­ker en steeds meer aan­vaard door de fans. Dit sei­zoen ver­dwe­nen de fluit­con­cer­ten aan zijn adres en van­daag is hij op de Bo­suil zelfs ‘King Wil­li­am’.

Met zijn goals te­gen Beer­schot Wil­rijk zit hij voor eeu­wig en al­tijd in de har­ten van de Ant­werp­aan­hang. Dat werd gis­te­ren dui­de­lijk toen hij het sta­di­on bui­ten reed. De fans haal­den hem uit zijn wa­gen en gooi­den hem en­ke­le ke­ren in de lucht. Het is dui­de­lijk: nie­mand die het nu nog maar in zijn hoofd zal ha­len om Owu­su uit te flui­ten.

“Dit is het bes­te ge­voel dat ik in heel mijn car­ri­è­re al heb be­leefd”, zegt Owu­su met een glim­lach tot ach­ter zijn oren. “Het was een zeer be­lang­rij­ke wed­strijd voor de he­le club, voor de fans…

’t Stad is rood en wit, zo­als de fans met hun span­doek al voor de match dui­de­lijk maak­ten. Weet je, bij een doel­punt te­gen de gro­te ri­vaal wordt er toch nog net wat har­der ge­juicht dan an­ders. De sfeer die de fans cre­ëer­den voor, tij­dens en na de match… Het was ama­zing. Ik heb hier moei­lij­ke tij­den ge­kend, maar ik heb het kun­nen om­ke­ren. Dat doet deugd. Nu ik wel de ap­pre­ci­a­tie voel van de fans, is het toch een­vou­di­ger om goed te pres­te­ren.”

Noch­tans scheel­de het niet veel of Owu­su was van­daag een spe­ler van... Beer­schot Wil­rijk. Vlak voor het ein­de van de trans­fer­pe­ri­o­de - in au­gus­tus - be­reik­te hij een ak­koord met de stads­ri­vaal, maar ui­t­ein­de­lijk be­slis­te Las­z­lo Bö­lö­ni dat de Gha­nees toch bij Ant­werp moest blij­ven. “Voor het­zelf­de geld stond ik hier van­daag in een paars shirt. Men­sen van Beer­schot zei­den me daar­net: ‘Je had ei­gen­lijk bij ons moe­ten spe­len, maar nu scoor je twee keer te­gen ons’. (lacht) Het is gek hoe het kan lo­pen, hé. De trans­fer was ei­gen­lijk zo goed als rond. Ik werd de vol­gen­de dag op trai­ning bij Beer­schot Wil­rijk ver­wacht. Maar on­danks dat Lu­ci­a­no (D’Onof­rio, red.) en­ke­le ex­tra spit­sen was gaan ha­len, be­slis­te de coach dat ik ui­t­ein­de­lijk toch moest blij­ven. Maar goed, het is an­ders uit­ge­draaid en ik be­dank God dat ik nog steeds het rood-wit van Ant­werp

draag.”

Owu­su is nu nog wat dui­de­lij­ker top­schut­ter van Ant­werp, met in­mid­dels al tien goals. “Dat had ik in het be­gin van het sei­zoen niet ver­wacht, nee. Het zag er niet naar uit dat ik veel speel­ge­le­gen­heid zou krij­gen. Maar ik ben blij­ven wer­ken. Ik hoop dat dit mijn meest pro­duc­tie­ve sei­zoen ooit kan wor­den. Ik heb er eens der­tien ge­maakt bij Wes­ter­lo, in twee­de klas­se was dat. Maar ik heb nog een paar wed­strij­den om be­ter te doen, hé.” (knip­oogt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.