2 0

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

“De wed­strijd is noch­tans be­gon­nen zo­als we had­den ver­wacht”, zei Brys. “Ge­steund door het pu­bliek schoot Ant­werp fu­ri­eus uit de start­blok­ken. Het was echt pom­pen of ver­zui­pen, el­ke der­de bal ging ver­lo­ren en we kre­gen geen voet aan de grond. Na het ope­nings­doel­punt her­stel­den we beet­je bij beet­je het even­wicht. In de twee­de helft na­men wij zelfs even het com­man­do over, maar on­danks de in­breng van een twee­de spits cre­ëer­den we veel te wei­nig kan­sen. We voet­bal­den vaak te slor­dig.”

De trai­ner van Beer­schot Wil­rijk stak wel­is­waar ook de hand in ei­gen boe­zem. “De ruit op het mid­den­veld heeft niet ge­ren­deerd. Als we te­gen dit Ant­werp een goed re­sul­taat wil­len neer­zet­ten, dan moe­ten we de per­fec­te wed­strijd spe­len. Dat heb­ben we van­daag niet ge­daan. Ik had bij mo­men­ten flash­backs naar de wed­strijd op Cer­cle Brug­ge. Ook daar moesten we er staan, maar speel­den we met te wei­nig lef. Het lijkt wel als­of we on­ze guts niet dur­ven to­nen op de be­lang­rij­ke mo­men­ten. We wa­ren net als te­gen Cer­cle ge­ïn­ti­mi­deerd door de om­stan­dig­he­den en zou­den ver­stan­di­ger moe­ten om­sprin­gen met de mo­ge­lijk­he­den die we krij­gen. Als we vol­gend sei­zoen de pro­mo­tie naar 1A wil­len af­dwin­gen, zul­len we de ko­men­de maan­den op dat vlak toch écht stap­pen moe­ten zet­ten. We le­ren voor­lo­pig niet uit on­ze fou­ten.”

Het valt al en­ke­le wed­strij­den op dat Beer­schot Wil­rijk zon­der Losa­da en Plac­ca bij­zon­der wei­nig doel­ge­vaar kan cre­ë­ren. “We mis­sen en­ke­le spe­lers die dit sei­zoen sa­men goed wa­ren voor 25 doel­pun­ten en 26 as­sists. Voor een ploeg met een be­perk­te se­lec­tie als de on­ze is dat héél veel. De club heeft dui­de­lij­ke am­bi­ties voor vol­gend sei­zoen en we be­sef­fen dat er een kwa­li­teits­in­jec­tie moet ko­men. We moe­ten de­ze kern aan­vul­len én ver­ster­ken. Dat is van­daag nog maar eens ge­ble­ken.” Geen Her­nan Losa­da in de kern van Beer­schot Wil­rijk voor de der­by op het veld van Ant­werp. De Ar­gen­tijn heeft na het mis­lo­pen van de ti­tel zijn af­scheid als voet­bal­ler aan­ge­kon­digd en kwam sinds­dien niet meer in ac­tie. “Na de wed­strijd op Cer­cle Brug­ge is er vol­gens mij iets men­taal ge­bro­ken bij Her­nan”, zegt trai­ner Marc Brys. “Een wed­strijd als die te­gen Ant­werp is voor­al een men­tal ga­me en dan is een spe­ler die er niet klaar voor is, geen goe­de op­tie. We zul­len de vol­gen­de we­ken zien hoe dit evo­lu­eert, maar ie­der­een is er­van over­tuigd dat Her­nan een mooi af­scheid ver­dient.” Wel­licht blijft Losa­da aan de kant tot de laat­ste thuis­wed­strijd te­gen Eu­pen. In die wed­strijd op het Kiel zal er dan een ge­past af­scheid vol­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.