“Al­leen bij de 2-1 werd het nog even bib­be­ren”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO -

maar één mo­ge­lijk­heid om te sco­ren en die werd niet eens bin­nen de doel­pa­len be­slo­ten. Wij hiel­den voor de rest ach­ter­aan al­les goed ge­slo­ten.”

In de twee­de pe­ri­o­de fo­cus­te SintLe­naarts op twee za­ken: ener­zijds moest de­fen­sief de nul ge­hou­den wor­den en an­der­zijds werd in aan­val­lend oog­punt ge­mikt op een ver­dub­be­ling van de voor­sprong. Hof­mans vond dat zijn team die twee fa­cet­ten goed had aan­ge­pakt. “Al­leen bij de 2-1 werd het nog even bib­be­ren”, zegt hij. “Schij­ve­naars was in­ge­ko­men en wij ver­wacht­ten ho­ge en ver­re voor­zet­ten, maar ge­luk­kig ble­ven we wel over­eind”, al­dus Hof­mans.

Het wed­strijd­ver­loop was wei­nig be­gees­te­rend. “Het was ook niet on­ze be­doe­ling om de wed­strijd mooi te be­ëin­di­gen”, weet Hof­mans. “Voor de sup­por­ters en ons­zelf wil­den we voor­al nog eens win- nen. We won­nen ook ef­fec­tief en dat was voor­al een be­lo­ning voor on­ze sup­por­ters. Die ble­ven ons tot hier­toe al­tijd steu­nen.”

Hof­mans was net als doel­man Ver­mey­len in goe­de doen. “Dat was wel een tijd­je ge­le­den”, re­a­geert Hof­mans. “Ik mis­te wel de wed­strijd van vo­ri­ge week te­gen Hoog­stra­ten. Tij­dens de trai­ning raak­te ik ge­bles­seerd en moest voor de wed­strijd af­ha­ken. Nu mocht ik star­ten op de mid­den­strook en dat is mijn fa­vo­rie­te po­si­tie. Het was dan ook het uit­ge­le­zen mo­ment om op mijn fa­vo­rie­te plaats een goe­de pres­ta­tie te le­ve­ren. Ik zocht eerst wel naar mijn goe­de dri­ve, maar eens ik die ge­von­den had, ver­liep het ver­der voor­beel­dig”, be­sluit hij heel te­vre­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.