“Wa­ter­kans­je op be­houd, maar mi­ra­kel is mo­ge­lijk”

Trai­ner Jes­se Ver­strae­ten is re­a­lis­tisch na for­fait­ne­der­laag, maar gooit hand­doek nog niet

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - FREDDY KOOPMAN

Net zo­als vo­ri­ge week op Rapid Leest slik­te An­to­nia nu ook in ei­gen huis een for­fait­sco­re. De jon­gens van Jes­se Ver­strae­ten speel­den in de zo­veel­ste wed­strijd van de waar­heid een ster­ke eer­ste helft, maar gin­gen na de rust als­nog zwaar on­der­uit. “We staan met meer dan an­der­half been in twee­de pro­vin­ci­a­le”, re­a­geer­de Ver­strae­ten re­a­lis­tisch. “Maar dit An­to­nia be­wees eer­der al dat voet­bal­mi­ra­kels mo­ge­lijk zijn”, voeg­de hij daar hoop­vol aan toen.

“We toon­den van­daag twee ge­zich­ten”, open­de Ver­strae­ten zijn ana­ly­se. “In de eer­ste helft toon­den we veel in­zet en goe­de wil en kre­gen we zelfs de bes­te kans om op voor­sprong te ko­men. Maar het was jam­mer dat Van In de ver­keer­de keu­ze maak­te door de bal op­zij te leg­gen, in plaats van zelf te trap­pen. An­ders kwa­men we op voor­sprong.”

On­danks die mis­ser liet An­to­nia het hoofd niet han­gen. “Mijn jon­gens kwa­men heel ge­mo­ti­veerd uit de kleed­ka­mer en ge­loof­den echt in de brood­no­di­ge ze­ge.” Dat ge­loof werd ech­ter al snel om­ge­zet in te­leur­stel­ling. “Blockx kreeg veel ruim­te om in twee tij­den te sco­ren en even la­ter slik­ten we na een fout van on­ze doel­man een twee­de goal.”

De kop­jes gin­gen snel naar be­ne­den. “En om­dat er geen fut meer in de ploeg zat, slik­ten we in de slot­fa­se nog drie tref­fers.”

Een mi­ra­kel no­dig

Ver­strae­ten ziet de na­ken­de de­gra­da­tie steeds dich­ter­bij ko­men. “We staan na dit ver­lies al met meer dan an­der­half been in twee­de pro­vin­ci­a­le. We heb­ben en­kel nog een wa­ter­kans om ons te hand­ha­ven, als er uit der­de amateurklasse slechts maxi­maal één ploeg zakt.”

Toch koes­tert Ver­strae­ten die wa­ter­kans. “An­to­nia be­wees vo­rig sei­zoen dat voet­bal­mi­ra­kels mo­ge­lijk zijn. On­danks de wen­ken­de de­gra­da­tie moe­ten we tot de wis­kun­di­ge ze­ker­heid blij­ven ge­lo­ven in het be­houd.”

FOTO KOEN FASSEUR

An­to­nia-spe­ler Sam Van Geer­truy­den (rechts) in een fel du­el met Jor­ne Ley­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.