“Na slo­pend sei­zoen wil ik er even tus­sen­uit”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO -

Het zat er al lan­ger aan te ko­men, maar af­ge­lo­pen za­ter­dag kon­den de vrou­wen van Zand­ho­ven zich dan toch tot kam­pi­oen kro­nen na een 3-0ze­ge te­gen Geel. Zand­ho­ven stond van­af de eer­ste speel­dag aan de lei­ding, werd voort­du­rend in de nek ge­ze­ten door Al­ken, maar liet geen ste­ken val­len.

“Te­gen Geel was het niet met­een een hoog­staan­de par­tij”, zegt trai­ner Kris Sels. “Of toch niet van die aard om on­ze ti­tel kracht bij te zet­ten. On­danks on­ze ri­an­te uit­gangs­po­si­tie speel­den we vrij ner­veus en we maak­ten veel meer fou­ten dan nor­maal. De mas­sa­le op­komst van on­ze sup­por­ters en de ge­plan­de fes­ti­vi­tei­ten zul­len daar on­ge­twij­feld voor iets tus­sen ge­ze­ten heb­ben. De speel­sters had­den de sup­por­ters drie uit­da­gin­gen voor­ge­scho­teld. Als te­gen­pres­ta­tie zou­den zij na af­loop een spet­te­ren­de fuif or­ga­ni­se­ren en dat is het ook ge­wor­den.”

“Het is een leer­rijk jaar ge­weest met een gre­ti­ge groep. We heb­ben de lat van bij het be­gin hoog ge­legd en dat heeft wel­eens span­nin­gen en emo­ties los­ge­weekt. Maar we ston­den ook voort­du­rend on­der druk. El­ke week moesten we er op­nieuw staan. We kon­den ons geen mis­stap ver­oor­lo­ven, want Al­ken lag op de loer. Het is knap dat de­ze groep nooit be­zwe­ken is on­der die druk, ik kan je ver­ze­ke­ren dat de ont­la­ding za­ter­dag heel groot was. In die zin was het ook een slo­pend sei­zoen en voor mij is het even ge­noeg ge­weest. Ik kan het sei­zoen in schoon­heid af­slui­ten. Liga B was een tijd­je ge­le­den nog een uit­da­ging, maar ik heb be­slo­ten om er geen ge­volg aan te brei­en. Ik wil er even tus­sen­uit en weer een so­ci­aal le­ven op­bou­wen. Want met trai­nin­gen op vrij­dag en wed­strij­den op za­ter­dag was dat niet een­vou­dig.”

Wim Een­naes en Lies­bet Van Bree­dam ne­men over

On­der­tus­sen heeft Zand­ho­ven al een ver­van­ger beet voor Sels. Wim Een­naes, die het be­houd ver­ze­ker­de met de meis­jes van Vol­mar Eke­ren, en vrien­din Lies­bet Van Bree­dam, die stopt met spe­len, ne­men vol­gend sei­zoen over. Set­stan­den: 25-23, 25-20, 25-21.

SVEN PERSOONE

FOTO KOEN FASSEUR

Feest bij de speel­sters van Zand­ho­ven na het be­ha­len van de ti­tel te­gen Geel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.