Vlam­men ver­te­ren kle­ding­zaak, brand­weer redt buur­pan­den

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - JAN BRYS

Op de Bre­da­baan in Brasschaat heeft maan­dag­och­tend een he­vi­ge brand ge­woed in de kle­ding­zaak VN Top Fas­hi­on, vroe­ger be­kend als Van No­ten. De brand ont­stond kort na 10u en ver­woest­te het vol­le­di­ge pand. Er vie­len geen ge­won­den.

De brand­haard be­vond zich ach­ter­aan in de zaak, op de be­ga­ne grond, maar hoe de brand pre­cies ont­stond, is nog niet dui­de­lijk. De uit­baat­ster had net de deu­ren van de win­kel ge­o­pend. De rook­ont­wik­ke­ling was enorm en tot ver zicht­baar. De po­li­tie zet­te de Bre­da­baan af ter hoog­te van de De Bor­re­kens­lei.

“Het pand zat vol tex­tiel en het was een oud ge­bouw met veel hout”, zegt de Bras­schaat­se brand­weer­com­man­dant Koen Van­der­zwalm. “Dat zorg­de voor heel wat vlam­men. Ge­luk­kig kon­den we voor­ko­men dat de brand naar de naast­ge­le­gen pan­den over­sloeg. De brand is wel tot aan de nok­balk van een pand er­naast ge­raakt, maar daar kon­den we hem stop­pen. De pan­den links en rechts lie­pen geen scha­de op, maar de kle­ding­zaak zelf heb­ben we niet kun­nen red­den.” Bij­stand

Om­dat de brand zo he­vig was, vroeg de brand­weer van Brasschaat bij­stand van de brand­weer van Schoten, Schil­de, Ka­pel­len en Wuust­we­zel. “We zijn nog lang be­zig ge­weest met het ge­bouw aan de ach­ter­kant te sta­bi­li­se­ren. Dat moest eerst ge­beu­ren voor­dat we aan het na­blus­sen kon­den beginnen”, zegt Van­der­zwalm.

Het ge­bouw is ei­gen­dom van Pa­trick Van No­ten, die de kle­ding­zaak 35 jaar ge­le­den op­start­te. Hij bouw­de er een groot klan­ten­be­stand uit. Twee jaar ge­le­den nam Ky­lie de Gel­der de he­ren­kle­ding­zaak over. Ze open­de de deu­ren in mei 2016 en gaf de zaak een mo­der­ne­re look.

Pa­trick Van No­ten zat gis­te­ren in het bui­ten­land. “Dit is een dra­ma, zo­wel voor de huur­der als voor mijn fa­mi­lie en me­zelf. Je moet we­ten dat Ky­lie in ver­wach­ting is en bin­nen­kort gaat be­val­len. Een mooie toe­komst lach­te haar toe. De­ze brand heeft voor haar veel ka­pot ge­maakt. Met­een is ook een he­le brok ge­schie­de­nis in vlam­men op­ge­gaan. Wij ko­men zo snel mo­ge­lijk naar Bel­gië te­rug. Ik had in het pand nog mijn bu­reau zit­ten”, re­a­geert Van No­ten van­uit het bui­ten­land.

Pa­trick Van No­ten Ei­ge­naar pand ‘‘Dit is zo­wel voor de huur­der als voor mijn fa­mi­lie en mij een dra­ma. Ky­lie, die de win­kel uit­baat­te, moet bin­nen­kort be­val­len. De­ze brand heeft veel ka­pot ge­maakt.’’

De brand­weer­lui staan voor een zwa­re op­dracht.

De brand ont­stond aan de ach­ter­kant van het ge­bouw. FO­TO'S JAN BRYS, BFM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.