Ru­di Vran­ckx gaat in de­bat met mos­lim­leer­lin­gen Athe­ne­um

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - JAN AUMAN

Moest de aan­val van de wes­ter­se al­li­an­tie op de gas­wa­pen­in­stal­la­ties in Sy­rië lan­ger heb­ben ge­duurd, dan had Ru­di Vran­ckx gis­te­ren al op­nieuw aan het front ge­staan. Nu kon hij zijn af­spraak met het Athe­ne­um na­ko­men en twee uur vreed­zaam maar soms pit­tig in ge­sprek gaan met leer­lin­gen van de lo­ka­le be­roeps­af­de­ling, over­we­gend mos­lim­jon­gens.

In­spe­lend op de nieu­we eind­ter­men voor het mid­del­baar on­der­wijs, die nor­maal vol­gend school­jaar van kracht wor­den, be­steedt het Ge­meen­schaps­on­der­wijs nu al uit­ge­breid aan­dacht aan ‘bur­ger­schap’ tij­dens de les­sen. Op­val­lend: ook de be­roeps­rich­tin­gen van het Athe­ne­um in Schoten krij­gen naast veel vak­ken­nis heel wat mee over hoe het er in ei­gen land en de we­reld aan toe gaat, wat de gro­te pro­ble­men zijn en hoe die opgelost kun­nen wor­den.

Leer­kracht Jin Les­af­fer voer­de gis­te­ren een spe­ci­al guest op voor de leer­lin­gen van het vijf­de en zesde jaar elek­tri­sche in­stal­la­ties. Die lie­ten de draad­jes en tan­ge­tjes met ple­zier aan de kant want Ru­di Vran­ckx mag er so­ci­a­le me­dia dan wel vaak van langs krij­gen, on­der de­ze mos­lim­jon­ge­ren van di­ver­se, maar voor­al Ma­rok­kaan­se

af­komst, is hij po­pu­lair.

“De­ze les was de af­slui­ting van een reeks over we­reld­wij­de con­flic­ten zo­als dat tus­sen Is­ra­ël en Pa­les­ti­na en de rol van IS”, al­dus Jin Les­af­fer. “Dat houdt hen sterk be­zig en de jon­gens had­den dan ook zelf een he­le reeks vra­gen op­ge­steld voor Ru­di Vran­ckx.”

“Po­ten­ti­ë­le IS-strij­ders zit­ten hier dui­de­lijk niet tus­sen”, al­dus Vran­ckx ach­ter­af. “De­ze jon­ge­ren wij­zen het dis­cours van ex­tre­mis­ten af en kij­ken met een open blik

naar de we­reld. Dat ze graag naar mij ver­wij­zen als in­for­ma­tie­bron, doet me deugd. Want als me het niet meer lukt om men­sen cor­rect te in­for­me­ren en in­zich­ten bij te bren­gen over het waar­om van be­paal­de ge­beur­te­nis­sen, dan heeft mijn job geen zin meer.”

You­nes Aou­ad (17), die op het ein­de van de les even een oud 15 ki­lo we­gend ko­gel­we­rend vest van de VRT-re­por­ter mag aan­trek­ken, Mous­sa Ais­sa­oui (20), Fis­ton Ha­kes­hi­nu­na (19) en Yas­si­ne

Marz­ki­oui (19) ge­lo­ven wat Ru­di Vran­ckx ver­telt, zo­wel in de klas als op te­le­vi­sie. “Het is de eni­ge jour­na­list die ze ken­nen, hij valt steeds weer op”, weet on­der­di­rec­teur Clau­di­ne Boeckx. “Ru­di Vran­ckx is een re­por­ter met bal­len”, drukt Yas­si­ne zijn waar­de­ring iets plas­ti­scher uit. “Je moet het maar doen daar in oor­logs­ge­bied, ter­wijl de ko­gels je rond de oren flui­ten.”

You­nes noch zijn klas­ge­no­ten heb­ben nog maar over­wo­gen om zelf te gaan vech­ten voor IS. “Dat staat haaks op waar de islam voor staat: al­tijd vrien­de­lijk zijn voor an­de­re men­sen en ie­der­een res­pec­te­ren”, al­dus Yas­si­ne.

En over een open blik ge­spro­ken: mos­lim You­nes gaf na af­loop van de­ze bij­zon­de­re les een doos met zorg­vul­dig uit­ge­ko­zen wijn af als at­ten­tie aan de ge­le­gen­heids­leer­kracht. Daar stond zelfs Ru­di Vran­ckx van te kij­ken.

FO­TO'S JAN AUMAN

De leer­lin­gen van het vijf­de en zesde jaar elek­tri­sche in­stal­la­ties van het Athe­ne­um gin­gen in ge­sprek met Ru­di Vran­ckx, dank­zij hun leer­kracht Jin Les­af­fer.

You­nes Aou­ad past het ko­gel­we­ren­de vest van Ru­di Vran­ckx.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.