Tom Meeuws te­vre­den over snel werk ge­recht

Huis­zoe­king bij Ant­werp­se sp.a-top­man tij­dens voor­stel­ling ‘wit ko­nijn’ Karl Apers

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA -

Voor de twee­de maal op rij dwars­boomt een ge­rech­te­lijk on­der­zoek de voor­stel­ling van kan­di­da­ten van de Ant­werp­se sp.a. Ant­werps par­tij­voor­zit­ter Tom Meeuws kon niet aan­we­zig zijn op de voor­stel­ling van Karl Apers, be­kend ge­zicht van de re­gi­o­na­le zen­der ATV, om­dat speur­ders in zijn wo­ning een huis­zoe­king de­den. Meeuws tilt er zelf niet zwaar aan. “Ik ben blij dat ze er werk van ma­ken. Ik hoop dat ze met dit tem­po ver­der wer­ken, zo­dat snel dui­de­lijk zal wor­den dat mij niets te ver­wij­ten valt.”

Ant­werps sp.a-voor­zit­ter Tom Meeuws kreeg gis­te­ren­och­tend de po­li­tie over de vloer voor een huis­zoe­king. Dit wij­zigt niets aan zijn po­si­tie bin­nen sp.a. “We be­slis­ten om ach­ter Tom te staan en de huis­zoe­king ver­an­dert daar niets aan”, zegt Ant­werps boeg­beeld Voor­ham­me.

Ant­werps sp.a-lijst­trek­ster Jin­nih Beels stel­de gis­ter­och­tend Karl Apers voor als nieu­we kan­di­daat. Hij is een be­kend ge­zicht van de re­gi­o­na­le te­le­vi­sie­zen­der ATV. Op­mer­ke­lijk was de af­we­zig­heid van de voor­zit­ter van de Ant­werp­se af­de­ling Tom Meeuws. “Tom Meeuws kon hier niet bij zijn, maar als lijst­trek­ker stel ik de kan­di­da­ten voor, meer hoeft u daar niet ach­ter te zoe­ken”, zei Beels op een vraag over de af­we­zig­heid van de voor­zit­ter.

Al snel werd dui­de­lijk waar­om. Speur­ders van de Cen­tra­le Dienst voor de Be­strij­ding van Cor­rup­tie voer­den op dat mo­ment een huis­zoe­king uit in de wo­ning van Meeuws in de Ant­werp­se wijk Seef­hoek. Het Ant­werp­se par­ket geeft geen com­men­taar op de zaak.

Ge­knoei bij De Lijn

De huis­zoe­king is een ge­volg van een mel­ding van De Lijn, de vroe­ge­re werk­ge­ver van Meeuws, bij het par­ket over mo­ge­lij­ke fi­nan­ci­ë­le mal­ver­sa­ties. “We la­ten ons niet ma­ni­pu­le­ren op ba­sis van per­cep­tie.” was in 2015 di­rec­teur van De Lijn Ant­wer­pen. Voor de ope­ning van de Reu­zen­pijp, de pre­me­tro­tun­nel on­der de Turn­hout­se­baan in Bor­ger­hout, or­ga­ni­seer­de de ver­voer­maat­schap­pij een groot feest. Het cul­tuur­huis De Ro­ma kreeg van De Lijn een bud­get van 664.000 eu­ro om de fes­ti­vi­tei­ten te or­ga­ni­se­ren. Dat be­drag had nor­maal aan de raad van be­stuur van De Lijn moe­ten wor­den voor­ge­legd. De be­schul­di­ging is dat Meeuws dit be­drag be­wust in stuk­ken zou heb­ben ge­hakt om zo die ver­plich­ting te kun­nen om­zei­len. De Lijn-voor­zit­ter Marc De­schee­maec­ker liet uit­schij­nen dat er nog meer fi­nan­ci­eel ge­knoei was, maar zon­der in de­tail te gaan.

“God­ver­dom­me”

Meeuws was niet op­ge­zet met de aan­we­zig­heid van de pers voor zijn deur tij­dens de huis­zoe­king. Vanach­ter de ge­slo­ten voor­deur weer­klonk een ste­vi­ge “god­ver­che­len, dom­me”.

Meeuws tilt niet zwaar aan de huis­zoe­king en zegt zelfs blij te zijn dat de speur­ders er werk van ma­ken. “De rechts­staat werkt”, zegt hij. “Ik ben blij dat de speur­ders er werk van ma­ken, on­danks de lek­ken in dit dos­sier. Ik hoop dan ook dat ze met dit tem­po ver­der wer­ken, zo­dat snel dui­de­lijk zal wor­den dat mij niets te ver­wij­ten valt. Ik sta recht in mijn schoe­nen.”

Meeuws ont­kent de be­rich­ten dat hij zou zijn ver­hoord. “Een

huis­zoe­king is iets tech­nisch”, zegt de Ant­werp­se sp.a-voor­zit­ter. “Bij een ver­hoor had er een ad­vo­caat aan­we­zig moe­ten zijn.”

Ant­werps sp.a-lijst­trek­ster Jin­nih Beels blijft ach­ter haar num­mer twee op de lijst staan. “Ik heb wei­nig te ver­tel­len over de huis­zoe­king en het ver­loop van het on­der­zoek”, zegt ze. “Ik wil daar van­daag niet te lang blij­ven bij stilstaan. We heb­ben het vol­ste ver­trou­wen in het ge­recht en wis­ten dat er een huis­zoe­king zou plaats­vin­den.”

Toe­val

Op­mer­ke­lijk is wel dat tel­kens als sp.a met nieuws over kan­di­da­ten naar bui­ten komt er op de­zelf­de dag ge­rech­te­lijk nieuws is over de num­mer twee op de lijst Tom Meeuws.

De vo­ri­ge keer werd het nieuws van het ge­rech­te­lijk on­der­zoek be­kend op het mo­ment dat de Ant­werp­se so­ci­a­lis­ten de top van hun lijst had­den be­kend­ge­maakt. “Het zal toe­val zijn”, zegt Beels. “Wij gaan hier niets ach­ter zoe­ken.”

Per­cep­tie

Ro­bert Voor­ham­me (sp.a), ex­sche­pen en ge­meen­te­raads­lid in Ant­wer­pen, heeft wel en­ke­le be­den­kin­gen. Hij her­in­nert zich nog de pe­ri­o­de dat Ant­wer­pen met de Vi­sa-af­fai­re in 2003 door zijn groot­ste po­li­tie­ke cri­sis ging. Toen wa­ren er ook huis­zoe­kin­gen.

“Al­les is en blijft toe­val tot het te­gen­deel be­we­zen is”, zegt Voor­ham­me. “Het is al­leen op­val­lend. Ik kan mij niet her­in­ne­ren dat de pers op de hoog­te was van huis­zoe­kin­gen die nog vol­op be­zig zijn. Toch wis­ten we al­le­maal dat met een ge­rech­te­lijk on­der­zoek te­gen Tom er ook een huis­zoe­king zou vol­gen. Het zijn de nor­ma­le stap­pen die het ge­recht moet ne­men. Al­leen be­te­ke­nen een klacht en een huis­zoe­king niet dat de be­trok­ke­ne schul­dig zou zijn. Maar dat is wel de per­cep­tie die som­mi­gen de we­reld wil­len in­stu­ren.”

De Ant­werp­se so­ci­a­lis­ten be­slis­sen za­ter­dag op een par­tij­con­gres over de lijst en dus ook de twee­de plek van Meeuws. Voor­ham­me ziet geen re­den om die plek in twij­fel te trek­ken. Vol­gens hem kun­nen de con­ti­nue aan­val­len op sp.a ook een po­si­tie­ve zij­de heb­ben. “Ik zou niet we­ten waar­om we on­ze koers moe­ten wij­zi­gen”, zegt Voor­ham­me. “Toen we in ja­nu­a­ri na de ver­ha­len over De Lijn als par­tij­be­stuur het ont­slag van Meeuws heb­ben ge­wei­gerd, wis­ten we al wat de mo­ge­lij­ke ge­vol­gen zou­den zijn. We stel­den dui­de­lijk dat we ons niet zou­den la­ten ma­ni­pu­le­ren op ba­sis van per­cep­tie. Als je een­maal die be­slis­sing neemt, dan moet je je daar­aan hou­den. Mo­men­teel is er niets van die aard dat ons zou moe­ten aan­zet­ten om te­rug te ko­men op die be­slis­sing van met Tom naar de kie­zer te gaan. Door de aan­hou­den­de aan­val­len op ons ko­men we in een un­der­dog­po­si­tie. Die kan zelfs in ons voor­deel wer­ken, want ze wekt sym­pa­thie op.” DEN­NIS VAN DAMME SACHA VAN WIELE

FO­TO PHO­TO NEWS

Tom Meeuws.

FO­TO VICTORIANO MORENO

FO­TO VICTORIANO MORENO

Speur­ders heb­ben meer­de­re boe­ken­tas­sen vol do­cu­men­ten uit het huis van Tom Meeuws ge­haald.

FO­TO VICTORIANO MORENO

Gis­te­ren voeg­de Jin­nih Beels ATV-ge­zicht Karl Apers toe aan de Ant­werp­se sp.a-lijst. Maar de schijn­wer­pers ston­den voor­al op de huis­zoe­king bij Tom Meeuws.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.