Me­chels po­li­tie-in­spec­teur ris­keert zes

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

Een po­li­tie-in­spec­teur van de zo­ne Mechelen-Wil­le­broek ris­keert een ge­van­ge­nis­straf van zes maan­den voor het aan­zet­ten tot haat en ge­weld ten op­zich­te van voor­ma­lig com­mis­sa­ris Jin­nih Beels. Zijn ver­de­di­ging vraagt de vrij­spraak.

Po­li­tie-in­spec­teur Bert V.L. moest zich gis­te­ren ver­ant­woor­den voor de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank in Mechelen. In fe­bru­a­ri vo­rig jaar deel­de hij een zelf­ge­maak­te me­me (een soort pa­ro­di­ë­ren­de fo­to­col­la­ge) in een be­slo­ten What­sApp-groep. Er werd een fo­to van toen­ma­lig com­mis­sa­ris en hoofd van de cel di­ver­si­teit Jin­nih Beels, mo­men­teel lijst­trek­ster voor sp.a in Ant­wer­pen,

“Het was niet ra­cis­tisch be­doeld. Het was een mis­plaatste grap.”

ge­bruikt met daar­bij het op­schrift ‘En waar­om zou ik je een hand moe­ten ge­ven? Jou kleur staat mij niet aan’. Dat beeld, met taal­fout, ver­spreid­de zich snel.

“Er be­staat geen twij­fel over het feit dat de in­spec­teur de­ze me­me ge­pro­du­ceerd heeft”, stelt Fi­liep De­ruy­ck, ad­vo­caat van de stad MeMeeuws die zich bur­ger­lij­ke par­tij stel­de. “En ie­mand die zo­iets doet, weet waar­mee hij be­zig is, na­me­lijk het aan­zet­ten tot dis­cri­mi­na­tie, haat en ge­weld. De in­spec­teur ver­an­der­de ook een aan­tal keer zijn ver­haal. Eerst was het om zijn col­le­ga's te sen­si­bi­li­se­ren over het ge­vaar van so­ci­a­le me­dia, la­ter bleek het hu­mor. Wat het ook is, de stad heeft hier als werk­ge­ver ima­go­scha­de door ge­le­den en ik vraag dan ook 1 eu­ro sym­bo­li­sche scha­de­ver­goe­ding.”

“Hij geeft steeds weer een draai aan zijn ver­haal en ge­bruikt al­le mo­ge­lij­ke ex­cu­ses om zich er­uit te pra­ten”, zegt de pro­cu­reur des ko­nings. “Hij ver­spreid­de ech­ter be­wust een ra­cis­tisch ge­dach­te­goed

FO­TO BEL­GA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.