Pom­pen of ver­zui­pen voor de sos­sen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - Dirk Hen­drikx

Er is werk aan de win­kel voor de le­den van de Ant­werp­se sp.a. Za­ter­dag is er hun le­den­con­gres. Na de woe­li­ge wa­te­ren waar de par­tij in de voor­bije maan­den door­heen moest, zou het een kan­tel­punt, een door­start moe­ten wor­den. Voor je als par­tij de kies­strijd aan­gaat, breng je best eerst in­tern de za­ken op or­de. De kaar­ten lig­gen ge­com­pli­ceerd. Met een lijst­trek­ker, Jin­nih Beels, die geen lid is van de par­tij, en een num­mer twee op de lijst, Tom Meeuws, die veel ave­rij heeft op­ge­lo­pen en te­gen wie een ge­rech­te­lijk on­der­zoek loopt. Dat on­der­zoek gaat wel te­rug op fei­ten die tus­sen 2013 en 2015 ge­beurd zijn, die toen ook be­kend wa­ren bij De Lijn en tot het ont­slag van Meeuws heb­ben ge­leid. Het zal nog moe­ten blij­ken dat nieu­we ge­ge­vens aan het licht ko­men die ver­der gaan dan ‘het ver­knip­pen van fac­tu­ren’ en die de­ze ge­rech­te­lij­ke ope­ra­tie wet­ti­gen. En dan zijn er de toe­val­lig­he­den. Het be­staan van het on­der­zoek werd be­kend net op de dag, twee we­ken ge­le­den, dat Jin­nih Beels de eer­ste na­men van haar lijst voor­stel­de. De huis­zoe­king bij Meeuws gis­te­ren – al­tijd weer een te­le­ge­niek mo­ment – viel sa­men met de lan­ce­ring van het nieu­we ge­zicht op de sp.a-lijst, ATV-jour­na­list Karl Apers. Bij de sp.a me­nen som­mi­gen dat zo veel toe­val te veel is van het goe­de. Het par­ket geeft ui­ter­aard geen toe­lich­ting, ook niet over zijn ti­ming, waar­door dat al­leen maar voer voor spe­cu­la­tie blijft. Het re­sul­taat is het­zelf­de: de sp.a’ers die het eerst over het on­der­zoek moe­ten heb­ben en die pas na­dien hun po­li­tie­ke bood­schap kun­nen bren­gen. Het lot doet dat wel va­ker: men­sen die het al las­tig heb­ben nog wat ex­tra hin­der­nis­sen voor de voe­ten gooi­en. Het kan een troost zijn voor de Ant­werp­se sp.a dat ook Vlaams voor­zit­ter Jo­hn Crom­bez al­le zei­len moet bij­zet­ten om over­eind te blij­ven. Het is voor de sos­sen pom­pen of ver­zui­pen de­ze da­gen. In de opi­nie­pei­ling van De Stan­daard-VRT van 28 maart zak­te de par­tij on­der de 10%, maar dat was vóór Crom­bez kon sco­ren als op­po­si­tie­lei­der met de F-16af­fai­re. In Ant­wer­pen is de par­tij ook op de ei­gen flank over­vleu­geld door ex-part­ner Groen. De her­in­ne­ring aan de tij­den dat de so­ci­a­lis­ten als van­zelf­spre­kend de bur­ge­mees­ter en en­ke­le sche­pe­nen le­ver­den en de ge­schie­de­nis van de­ze stad schre­ven, wordt al­maar ij­ler. Karl Apers mag zich de borst nat ma­ken. Op zijn Fa­ce­book­pa­gi­na pakt de af­scheid­ne­men­de te­le­vi­sie­ma­ker graag uit met afo­ris­men. Zo­als de­ze: “De len­te­bui zien han­gen, maar wach­ten tot het zo­mer wordt voor men zijn pa­ra­plu bo­ven­haalt: zo is po­li­tiek soms.” Het klinkt wat raad­sel­ach­tig, maar dat de man zwaar weer te­ge­moet gaat, is wel dui­de­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.