Ant­werp haalt be­lof­te van Anderlecht

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

Marc Brys is op­ge­to­gen dat een ta­lent­vol­le spe­ler als Eme­ric Du­douit voor Beer­schot Wil­rijk heeft ge­ko­zen. “Zo zie je dat we toch nog al­tijd een streep­je voor heb­ben op en­ke­le clubs die ho­ger spe­len. We heb­ben Eme­ric in­ten­sief ge­volgd. Hij is een mo­der­ne vleu­gel­ver­de­di­ger: fy­siek sterk en aan zijn tech­niek zie je dat hij een goe­de op­lei­ding heeft ge­no­ten. Hij scha­kelt snel om in bal­ver­lies, heeft een goe­de in­speel­pass en draagt zo­wel de­fen­sief als of­fen­sief zijn steen­tje bij. Soms gaat hij nog wat im­pul­sief in du­el, maar zijn men­ta­le sterk­te is een van zijn voor­naams­te kwa­li­tei­ten.”

Du­douit lijkt qua pro­fiel op Guil­lau­me Fran­çois, die ein­de con­tract is op het Kiel. “We wil­len el­ke po­si­tie dub­bel be­zet­ten en zul­len eerst­daags met Guil­lau­me rond de ta­fel zit­ten”, zegt Brys. “We ge­ven ver­schil­len­de jon­gens die ein­de con­tract zijn de kans om zich te to­nen in Play-off 2. Ie­der­een ver­dient een eer­lij­ke kans. En­ke­le sterk­hou­ders heb­ben al bij­ge­te­kend, het ge­raam­te van de ploeg blijft dus ze­ker in­tact. Maar een voet­bal­club is een pro­fes­si­o­neel be­drijf. Als we wil­len groei­en, zul­len er nog kwa­li­teits­vol­le spe­lers moe­ten bij­ko­men.” Ant­werp heeft zijn twee­de nieuw­ko­mer voor ko­men­de zo­mer vast­ge­legd. De club be­reik­te een ak­koord met An­toi­ne Ber­nier. De jon­ge aan­val­len­de mid­den­vel­der te­kent een con­tract voor drie sei­zoe­nen. De 20-ja­ri­ge Ber­nier maak­te deel uit van de ster­ke be­lofte­kern van paars-wit en was ein­de con­tract bij de kam­pi­oen. Bij Ant­werp zal hij zich mo­gen be­wij­zen in de A-kern. Ber­nier is de twee­de aan­winst voor de Gre­at Old voor vol­gend sei­zoen, in ja­nu­a­ri be­reik­te het ook al een ak­koord met Yas­si­ne Ab­del­a­li (19). De Ma­rok­kaan­se jeugd­in­ter­na­ti­o­nal van AA Gent on­der­te­ken­de een con­tract voor twee jaar (plus één jaar op­tie) op de Bo­suil.

Anderlecht test Bel­gi­sche kee­per van Man U. Anderlecht zet zijn zoek­tocht naar nieu­we kee­pers voort. Hen­drik Van Crom­brug­ge (24) van Eu­pen is de con­creet­ste pis­te om twee­de doel­man en zelfs eer­ste kee­per te wor­den als Matz Sels te duur blijkt voor een de­fi­ni­tie­ve aan­koop. Toch zoekt de club ook ver­ster­king in de breed­te. Zo werd de 19-ja­ri­ge doel­man Ili­as Mout­ha-Seb­ta­oui (19) getest in een oe­fen­wed­strijd van de U19 te­gen het En­gel­se Brent­ford (4-0-ver­lies). Mout­ha-Seb­ta­oui is een Bel­gisch-Ma­rok­kaan­se kee­per die tot zijn 16e bij Standard speel­de en daar toen werd weg­ge­plukt door Man United. Bij de na­ti­o­na­le jeugd­ploe­gen was hij een con­cur­rent van Mi­le Svi­lar.

Geen schor­sing voor Joa­chim Van Damme.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.