“Hoop op het be­houd is nog le­vend”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - HU­GO FRET

Ber­chem leek in Dein­ze lan­ge tijd op weg om op­nieuw een slech­te zaak te doen in de strijd te­gen de de­gra­da­tie. Maar Jel­le van Kruijs­sen zorg­de er vlak voor tijd toch voor dat de geel­zwar­te droom op het be­houd nog le­vend is. Met een per­fect om­ge­zet­te straf­schop sleep­te de Ne­der­lan­der als­nog een le­vens­be­lang­rijk punt uit de brand. Jel­le, hoe­veel stress had je voor die pe­nal­ty? Er wa­ren nog am­per vier mi­nu­ten te spe­len. Die bal moest echt bin­nen.

Jel­le van Kruijs­sen: “(droog) Ik was vrij ze­ker dat ik de bal zou bin­nen­trap­pen. Als je niet ze­ker bent, moet je ook geen straf­schop ne­men. Maar ik zat vrij goed in de match. Net daar­voor had ik van Di­mi­tri Hai­re­mans al een voor­zet op maat ge­kre­gen. Ik kwam goed voor mijn man en dacht dat ik zou sco­ren. Maar jam­mer ge­noeg strand­de mijn po­ging te­gen de lat. Dat was een zuur mo­ment, maar we zijn als ploeg blij­ven vech­ten. Dat punt was een ver­dien­de be­lo­ning.” Door een ge­bro­ken knie­schijf stond je maan­den aan de kant. Is al­le on­heil nu ein­de­lijk voor­bij?

“Door de zwa­re re­gen­val in Dein­ze lag het veld er ze­ker na rust zwaar bij. Ik voel­de het op het ein­de wel, maar ei­gen­lijk ging het re­de­lijk goed. Ik ben van ver moe­ten te­rug­ko­men en had wei­nig tijd, maar het ziet er goed uit. He­le­maal de ou­de ben ik ui­ter­aard nog niet, maar ik voel de con­di­tie we­ke­lijks groei­en.” Jul­lie twee­de helft was pri­ma, maar voor de rust was het niet te best. Van­waar die slap­pe start?

“Vol­gens mij komt dat door ons moei­lij­ke sei­zoen. We ver­lo­ren vaak, ben­ge­len on­der­aan het klas­se­ment. Dan mis je dat stuk­je ze­ker­heid, toch een groot ver­schil met een ploeg vol zelf­ver­trou­wen. Na de ne­der­laag vo­ri­ge week te­gen recht­streek­se con­cur­rent Hamme zat ie­der­een nog in zak en as. Maar ter­wijl ie­der­een daar voor zich speel­de, voet­bal­den we nu na rust dui­de­lijk als een team. Dit ge­lijk­spel is dan ook een mooie op­ste­ker. Het gat met ach­ter­vol­ger Châ­te­let is ook weer wat gro­ter ge­wor­den. Met de li­cen­tie­pro­ble­men van Lier­se en Virton in het ach­ter­hoofd, mo­gen we weer eni­ge hoop koes­te­ren op het be­houd. De match van za­ter­dag te­gen Knokke blijft in­te­res­sant. We moe­ten po­si­tief blij­ven en in het be­houd blij­ven ge­lo­ven.”

FO­TO MARC VAN HECKE

Gregory Car­rez wordt op de huid ge­ze­ten door Sep­pe Brul­mans van Dein­ze. Ber­chem had het niet mak­ke­lijk in Oost-Vlaan­de­ren, maar pak­te toch een be­lang­rijk punt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.