“Als je zo denkt, is Marc Cou­c­ke ook trai­ner van Anderlecht”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (pni)

Rupel Boom kan zon­dag de ti­tel pak­ken als het wint in Man­del. Of de club dan ook ef­fec­tief mag pro­mo­ve­ren, wordt pas la­ter be­slist. De Steen­bak­kers moe­ten de li­cen­tie­com­mis­sie over­tui­gen van het feit dat Da­ve De Herdt wel de­ge­lijk de T1 is van blauw-zwart.

“Nu ik in de krant kom, gaan ze mis­schien ge­lo­ven dat ik hier ook coach ben”, stelt De Herdt. “Bi­zar dat de com­mis­sie dat als re­fe­ren­tie neemt. Om­dat Ur­bain Spa­en­ho­ven ge­re­geld in de krant staat en op ATV komt, wordt hij als T1 van Rupel Boom ge­zien. Als je die lijn door­trekt, is Marc Cou­c­ke ook trai­ner van Anderlecht, want hij staat ook el­ke week voor de ca­me­ra’s. Maar de club heeft een sterk dos­sier en stapt naar het BAS. In prin­ci­pe moe­ten we daar al­tijd ons ge­lijk ha­len.”

Spa­en­ho­ven en De Herdt vor­men al heel lang een suc­ces­vol­le tan­dem. “Wij wer­ken al vijf jaar nauw sa­men. Daar­om dat ik het zo ab­surd vind wat de li­cen­tie­com­mis­sie ons nu flikt. Wie me een beet­je kent, weet dat ik am­bi­ti­eus ben en op trai­ning niet de ke­gel­tjes moet klaar zet­ten. Ik heb wel de­ge­lijk een ei­gen vi­sie en in­breng in het spor­tie­ve. Maar het zou gek zijn om niet te pro­fi­te­ren van de ex­per­ti­se van Ur­bain Spa­en­ho­ven, een vak­man met bij­na der­tig jaar er­va­ring als coach.”

In­tus­sen staat Rupel Boom wel op een zucht van de ti­tel. “De groep heeft dit sei­zoen een enorm knap par­cours af­ge­legd. Dit is een jon­ge ploeg, maar de wil om te wer­ken is groot. Dat zag je ook zon­dag weer toen we dank­zij die men­ta­li­teit als­nog het ver­schil kon­den ma­ken. Ik hoop echt dat de jon­gens zich zon­dag op Man­del kun­nen be­lo­nen voor al dat har­de werk.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.