“De­ze ploeg is ster­ker dan die van vier jaar ge­le­den”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO -

Ternesse liep in het cru­ci­a­le du­el op het veld van Kampenhout te­gen een ste­vi­ge up­per­cut aan. Een 4-2 ne­der­laag werd het in de par­tij die ei­gen­lijk moest ge­won­nen wor­den. “Ik stel me de vraag of som­mi­ge spe­lers echt in het na­ti­o­na­le voet­bal wil­len blij­ven”, zegt spor­tief ver­ant­woor­de­lij­ke Dirk So­mers.

“Dit ver­lies was niet in­ge­cal­cu­leerd”, zucht So­mers. “Na een dik half­uur stond het al 4-0! En dat met on­ze in prin­ci­pe sterk­ste ploeg. Het is al een heel sei­zoen het­zelf­de ver­haal: we slik­ken veel te veel te­gen­goals door in­di­vi­du­e­le fou­ten. Die wor­den di­rect af­ge­straft op dit ni­veau, dat we­ten we toch al lan­ger dan van­daag? Op de duur be­gin je je af te vra­gen of on­ze ploeg wel in de der­de ama­teur­klas­se wil blij­ven voet­bal­len. Het vol­tal­li­ge be­stuur stelt zich die vraag, al dan niet te­recht. Wij kun­nen al­leen ei­sen dat de spe­lers nog twee wed­strij­den hun kop er­voor leg­gen.”

Noch­tans heeft So­mers geen on- aan­ge­na­me we­ken ach­ter de rug. Hij zag af en toe goed voet­bal en koes­ter­de net als ie­der­een bin­nen de club veel hoop.

“We­ken aan een stuk ging het re­de­lijk goed, maar het eer­ste half­uur in Kampenhout was dra­ma­tisch. We han­teer­den als­maar de lan­ge bal, sloe­gen het mid­den­veld over en won­nen te wei­nig du­els. Dat kic­ken-rush-spel is niet het on­ze. Bo­ven­dien blijft gis­sen naar hoe het komt dat die te­gen­goals maar blij­ven val­len. Zo snel 4-0, dat zie je zelfs niet bij de dui­vel­tjes! En dan pak­te Go­ris nog heel wat bal­len. Bij­na ze­ven­tig goals kre­gen we al te­gen, ter­wijl we bij­na in de top vijf van best sco­ren­de ploe­gen staan. Dat be­te­kent dat we veel moe­ten sco­ren om te win­nen, hé”, jam­mert So­mers, die toch po­si­tief blijft.

“Als we win­nen te­gen Nij­len, zet­ten we een gro­te stap rich­ting het be­houd. Maar we zul­len de­ze week eerst eens met de spe­lers moe­ten sa­men­zit­ten en hen eens vra­gen of ze er nog wel in ge­lo­ven. Ploe­gen als Kampenhout zijn niet be­ter dan wij. On­ze coach, Jim­my De Key­ser, wist dat. Maar toch speel­den we de lan­ge bal. Met de da­ver op het lijf lie­pen som­mi­gen er­bij. Ze had­den angst om van ach­ter­uit op te bou­wen.”

“Maar goed, nu moe­ten we rus­tig pra­ten, de neu­zen op­nieuw in de­zelf­de rich­ting krij­gen en blij­ven ho­pen. De­ze ploeg is ster­ker dan die van vier jaar ge­le­den, toen we zak­ten. Maar we staan waar we staan. We moe­ten re­ke­ning hou­den met een worst­ca­se­sce­na­rio. We zit­ten vol vraag­te­kens, maar we zit­ten ook nog vol goe­de moed.”

FO­TO KMS

Een beeld uit de wed­strijd tus­sen Kampenhout en Ternesse waar­bij Van Dy­ck van Ternesse (rechts) Ac­ke van Kampenhout pro­beert af te stop­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.