“Be­stuur heeft al pri­ma werk ge­le­verd”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO -

Acht mat­chen op rij bleef SintLe­naarts zon­der ze­ge, maar za­ter­dag­avond was het dan toch ein­de­lijk op­nieuw raak voor de de­gra­dant. Doel­man Sam Ver­mey­len en co wa­ren in ei­gen huis met 2-1 te sterk voor de bu­ren van KFC Turnhout.

“De ze­ge heeft deugd ge­daan”, zegt Ver­mey­len. “Na de ma­the­ma­ti­sche ze­ker­heid over de de­gra­da­tie was die drie­pun­ter toch een op­ste­ker. Men­taal was het niet al­tijd mak­ke­lijk om el­ke week op­nieuw on­der­uit te gaan. Bij veel ploe­gen zie je dat de spe­lers me­kaar dan ver­wij­ten gaan ma­ken. Dat is bij ons ge­luk­kig niet ge­beurd. Het is mooi dat we daar nu ein­de­lijk voor be­loond zijn. Zelf speel­de ik vol­gens mij een re­de­lij­ke wed­strijd. Ik kreeg niet veel werk op te knap­pen, maar stond er als het no­dig was.”

Ko­mend week­end wacht Sint-Lenaarts op­nieuw een der­by op het veld van Ci­ty Pirates, een van de wei­ni­ge clubs waar de Ees­ter­ploeg dit sei­zoen al kon van win­nen. “Ze lig­gen on­ge­twij­feld ge­brand op re­van­che. Eén week la­ter ho­pen we wij dan weer zelf op re­van­che. In on­ze laat­ste match van het sei­zoen krij­gen we het be­zoek van Wijgmaal. In de heen­ron­de wer­den we gin­der he­le­maal weg­ge­speeld. Ho­pe­lijk kun­nen we nu or­de op za­ken stel­len.”

On­der­tus­sen kijkt Ver­mey­len ook al met één oog naar vol­gend sei­zoen. Een sei­zoen waar­in Sint-Lenaarts hoopt om op­nieuw aan te kno­pen met de suc­ces­sen van wel­eer. “Ik ge­loof er­in. Ik ben in elk ge­val al zeer te­vre­den over de in­ko­men­de transfers. Het be­stuur en nieu­we coach Gi­no Swae­gers heb­ben vol­gens mij goed werk ge­le­verd. De toe­komst ziet er mooi uit.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.