“BMX twee jaar ge­le­den in­ge­ruild voor koers­fiets”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO -

De kop is er­af voor Ré­mi Ma­ter­né. In het Vlaams-Bra­bant­se Dries­lin­ter reed de ju­ni­or uit Boom zon­dag naar de eer­ste ze­ge uit zijn nog pril­le car­ri­è­re. Een krach­ti­ge de­mar­ra­ge op en­ke­le ki­lo­me­ters van het ein­de vol­stond om so­lo te fi­nis­hen. “In de eer­ste helft van de wed­strijd heb ik me be­wust heel rus­tig ge­hou­den en me in de buik van het pe­lo­ton la­ten mee­drij­ven”, zegt de twee­de­jaars­ju­ni­or van Steeds Voor­aan Kon­tich. “Het par­cours was im­mers niet zo ge­mak­ke­lijk en ik voel­de dat vroe­ge ont­snap­pin­gen toch niet zou­den stand­hou­den. Iets voor­bij half­weg ge­raak­te er dan toch een groep van een tien­tal ren­ners weg, maar zelf had ik de boot ge­mist. Om­dat er toch en­ke­le ster­ke ren­ners voor­aan za­ten, ben ik in mijn een­tje ach­ter die groep ge­spron­gen en heb ik de kloof nog kun­nen dich­ten. Ge­luk­kig maar, want het pe­lo­ton zou niet meer te­rug­ke­ren. Op vier ki­lo­me­ter van het ein­de ben ik op een strook waar de wind wat te­gen­zat op­nieuw weg­ge­spron­gen. Ik kon mijn in­span­ning door­trek­ken tot aan de streep en hield nog en­ke­le tien­tal­len me­ters voor­sprong over op de spur­ten­de ach­ter­vol­gers. Ein­de­lijk is de eer­ste ze­ge uit mijn car­ri­è­re een feit. Je kan niet ge­lo­ven hoe­veel deugd dat doet.” Vier­daag­se van Kon­tich

Noch­tans kwam de ze­ge voor Ma­ter­né niet zo­maar uit de lucht ge­val­len. Vo­ri­ge week was de ren­ner uit Boom nog als vier­de ge­ëin­digd in een koers in Ha­ken­dover. “Daar was een groep­je van twee ren­ners weg­ge­re­den, met nog een der­de cou­reur er vlak ach­ter. Maar de be­nen wa­ren goed en ik voel­de dat het po­di­um mis­schien wel mo­ge­lijk was. Daar­om be­sloot ik in de ach­ter­vol­ging te gaan. Ik kwam dich­ter­bij, maar het was te laat om nog op het po­di­um te staan. Met de con­di­tie zat het dus al wel even goed. Al ben ik er­van over­tuigd dat ik nog niet aan mijn top zit. Er kan ze­ker nog wat bij, en dat is al­leen maar po­si­tief na­tuur­lijk. Uit­ein­de­lijk ben ik nog al­tijd maar aan mijn twee­de vol­le­di­ge sei­zoen als wiel­ren­ner be­zig. Ik heb lan­ge tijd met de BMX ge­re­den, maar om­dat ik ook veel ging trai­nen met de weg­fiets, wou ik het op de weg pro­be­ren. In 2016 start­te ik half­weg het sei­zoen als twee­de­jaar­s­nieu­we­ling en moest ik ui­ter­aard mijn weg nog wat zoe­ken. Vo­rig jaar ging het al heel wat be­ter, maar win­nen zat er toen nog niet in. Ui­ter­aard wil ik dit sei­zoen graag nog en­ke­le koer­sen win­nen en dan hoop ik voor­al op een in­ter­club­wed­strijd. Zo zou ik be­gin ju­li graag een rit­ze­ge pak­ken in de Vier­daag­se van Kon­tich, ge­or­ga­ni­seerd door on­ze ei­gen club. Maar dat is al­le­maal nog toe­komst­mu­ziek. Eerst wil ik er al­les aan doen om de ko­men­de we­ken de­ze goe­de lijn door te trek­ken.”

FO­TO MPICS

Ré­mi Ma­ter­né. Be­gin de­ze maand nog aan het werk op het PK tijd­rij­den in Mal­le. On­der­tus­sen pak­te de ju­ni­or in Dries­lin­ter de eer­ste ze­ge uit zijn car­ri­è­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.