“Op ei­gen veld der­de ti­tel op rij pak­ken”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (jbr)

De vrou­wen van Brax­ga­ta blij­ven het pri­ma doen. Na de 2-1 ze­ge van af­ge­lo­pen week­end te­gen streek­ge­noot Ant­werp zijn de play-offs zo goed als bin­nen voor de Boom­se vrou­wen. En laat die fi­na­le­wed­strij­den straks nu net in Boom wor­den ge­speeld.

Ant­werp kwam af­ge­lo­pen week­end nog wel op 0-1, maar na de rust kon­den de Boom­se vrou­wen het ver­schil ma­ken. Brax­ga­ta staat nu op de twee­de plaats met drie pun­ten min­der dan lei­der Gent en zes meer dan het der­de ge­klas­seer­de Wat­ducks. Voor de fel­be­geer­de vier­de plaats wordt het een strijd tus­sen Ant­werp en Dra­gons.

In de hal­ve fi­na­les van de play­offs spe­len de num­mers een en vier te­gen el­kaar en de num­mers twee en drie doen het­zelf­de. Dat ge­beurt in een heen- en te­rug­wed­strijd.

“De play-offs zijn in­der­daad zo goed als bin­nen en het res­te­ren­de pro­gram­ma is niet zo moei­lijk”, zegt Brax­ga­ta-aan­voer­der Ju­dith Van­der­mei­ren.

“Lei­der Gent heeft nog een moei­lijk pro­gram­ma. Die eer­ste plaats na de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie is mis­schien nog mo­ge­lijk voor ons. Lukt dat, dan spe­len we in de hal­ve fi­na­les van de play-offs te­gen Ant­werp of Dra­gons. We zou­den na­tuur­lijk maar al te graag een der­de ti­tel op rij pak­ken. Op ons ei­gen veld zou dat bij­zon­der mooi zijn. Al zie ik voor­lo­pig maar wei­nig ni­veau­ver­schil tus­sen de top­ploe­gen. De vorm van de dag zal cru­ci­aal zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.