Dui­ker sterft tij­dens zoek­tocht naar Marc Slus­z­ny

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - CEDRIC LAGAST DEN­NIS VAN DAM­ME

Vrien­den en fa­mi­lie van Marc Slus­z­ny (56) zijn met ver­stom­ming ge­sla­gen na­dat gis­te­ren de Fran­se dui­ker Lau­rent Rou­chet­te om het le­ven ge­ko­men is tij­dens een zoek­ac­tie naar het li­chaam van de Ant­werp­se avon­tu­rier.

Het was gis­te­ren tien da­gen ge­le­den dat Marc Slus­z­ny was af­ge­daald in Font Estra­mar, de diep­ste on­der­wa­ter­grot van Eu­ro­pa. De be­ken­de avon­tu­rier, au­teur en mo­ti­va­ti­o­nal spea­ker was op 29 ju­ni op 125 me­ter diep­te het con­tact ver­lo­ren met zijn Let­se bud­dy. Hij kwam nooit bo­ven.

Er werd aan­van­ke­lijk ge­zocht op de plaat­sen waar nog lucht­bel­len zou­den kun­nen zit­ten, op 49 me­ter diep­te. Maar al snel werd dui­de­lijk dat het on­mo­ge­lijk was dat de 56-ja­ri­ge Slus­z­ny, een ui­terst er­va­ren dui­ker, het had over­leefd.

Om­wil­le van het ge­vaar – Font Estra­mar is voor dui­kers wat de Hi­ma­laya is voor berg­be­klim­mers – stond de pro­cu­reur in Per­pig­nan aan­van­ke­lijk ook geen zoek­ac­tie toe. Maar en­ke­le vrien­den van Marc Slus­z­ny, ook zeer er­va­ren dui­kers, toon­den zich be­reid om zelf een zoek­ac­tie op po­ten te zet­ten. De fa­mi­lie van Slus­z­ny was daar­over even­wel dui­de­lijk: die wil­de niet dat er nog meer men­sen­le­vens op het spel zou­den wor­den ge­zet.

Ver­kla­ring con­tro­le­ren

Af­ge­lo­pen week­end be­slis­te de pro­cu­reur in Per­pig­nan dan toch om een nieu­we zoek­ac­tie in het ka­der van het ge­rech­te­lijk on­der­zoek te or­ga­ni­se­ren. Niet al­leen zou er naar het li­chaam wor­den ge­zocht om de doods­oor­zaak te ach­ter­ha­len, ook de ver­kla­ring die Slus­z­ny’s Let­se bud­dy had af­ge­legd, zou kun­nen wor­den af­ge­toetst.

Ge­du­ren­de drie da­gen zou een team van acht­tien le­den van de Spéléo Se­cours Fran­çais (SSF) op zoek gaan. Maar op dag één sloeg het nood­lot al toe. “Twee dui­kers wa­ren af­ge­daald om het li­chaam te zoe­ken, maar heb­ben niets ge­von­den”, ver­telt Ber­nard Tour­te van Spéléo Se­cours Fran­çais. “In het naar bo­ven ko­men, is het mis­ge­gaan.”

Het zou gaan om Lau­rent Rou­chet­te, een er­va­ren dui­ker. Zijn li­chaam kon wor­den bo­ven­ge­haald.

Vol­gens Lau­rent Boe­kie, een per­soon­lij­ke vriend van Slus­z­ny die zelf ook mee zocht naar het li­chaam, over­leed de dui­ker mo­ge­lijk aan hy­poxie, waar­door het weef­sel in het li­chaam een te­kort aan zuur­stof kreeg.

‘Hell ca­ve’

“Het is heel hef­tig”, al­dus Boe­kie aan VTM Nieuws. “Ik ben er ka­pot van. Marc had dit ui­ter­aard niet ge­wild. Ie­der­een is erg ver­sla­gen en aan het hui­len. De hell ca­ve heeft op­nieuw toe­ge­sla­gen, ze zou­den hem be­ter met be­ton dicht­gooi­en.”

“Dit is de meest dra­ma­ti­sche uit­komst die je kunt in­beel­den”, zegt Fi­lip Van Vlem, een goe­de vriend van Slus­z­ny die de si­tu­a­tie in ZuidFrank­rijk van­uit Bel­gië op­volgt. “Het was al een dra­ma, nu lijkt de vloek com­pleet.”

De zoek­ac­tie werd on­mid­del­lijk stil­ge­legd en nieu­we po­gin­gen zijn tot na­der or­der uit­ge­steld. De kans lijkt klein dat er nog een zoek­ac­tie zal ko­men.

Fi­lip Van Vlem

Vriend Marc Slus­z­ny “Dit is de meest dra­ma­ti­sche uit­komst. Het was al een dra­ma. Nu lijkt de vloek wel com­pleet.”

FO­TO RR

Font Estra­mar, de be­ruch­te grot waar Marc Slus­z­ny met zijn Let­se com­pag­non ging dui­ken.

FO­TO RR Slacht­of­fer Lau­rent Rou­chet­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.