Quick.Step be­taalt tac­ti­sche blun­der duur.

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Tour 2018 - (bvc, wvo)

Hij droeg hem al eens één dag, in 2011. Maar op zijn ou­de dag, min­der dan een week na zijn 36ste ver­jaar­dag, had daar een twee­de ge­le trui kun­nen bij ko­men voor Phi­lip­pe Gil­bert.

Tot diep in de ploe­gen­tijd­rit had hij er uit­zicht op. Maar ui­t­ein­de­lijk kwam Quick.Step vijf se­con­den te­kort. Dood­jam­mer, vond ploeg­ma­na­ger Pa­trick Le­fe­ve­re, die het Gil­bert dol­graag had ge­gund.

Ook de ren­ner zelf kon zijn te­leur­stel­ling niet ver­ber­gen. “Maar wat doe ik er­aan?”, zucht­te hij. “Dit is een gro­te ont­goo­che­ling, maar ik moet ze aan­vaar­den. Ik zag on­der­weg de tus­sen­tij­den. Op ze­ker ogen­blik la­gen we zes se­con­den ach­ter. Dan dacht ik nog al­tijd dat het kon. Maar toen we te snel met vier vie­len, luk­te het niet meer. Spij­tig.”

Toch heeft Gil­bert de hoop nog niet op­ge­ge­ven. Met een ach­ter­stand van vijf se­con­den op Van Aver­maet kan het de vol­gen­de da­gen nog al­tijd.

“Er ko­men een paar leu­ke rit­ten aan. Ik heb de laat­ste da­gen veel ge­werkt voor de ploeg, nu is het tijd om zelf voor een rit­ze­ge te gaan. Al­les blijft mo­ge­lijk.”

On­vre­de

Der­de, op ze­ven se­con­den van BMC. Een mis­luk­king kon je de ploe­gen­tijd­rit van Quick.Step Floors niet noe­men. Maar dat de ploeg de ze­ge en het geel net mis­liep, hak­te er diep in. Voor­al om­dat er on­der­weg flink wat was mis­ge­lo­pen. Eén mo­ment speel­de daar­bij een cru­ci­a­le rol. Op een hel­ling kort na het eer­ste tus­sen­punt lag de ploeg in liefst drie stuk­ken uit me­kaar. Ach­ter­aan kwa­men De­c­ler­cq en Ga­vi­ria in de pro­ble­men, iets daar­voor re­den Ri­che­ze, Lam­pa­ert en Terpstra en voor­aan ble­ven Jun­gels en Gil­bert maar al­les ge­ven.

Le­fe­ve­re: “We pro­beer­den nog via de ra­dio te cor­ri­ge­ren. Maar door het la­waai en al­le druk­te duur­de het veel te lang voor­al­eer ze voor­aan door­had­den dat ze moesten ver­tra­gen. Te­gen dat je dan weer in het rit­me bent, ben je

tien se­con­den kwijt. Ge­beurt dat niet, win­nen we al­tijd.”

Ook de ren­ners zelf wa­ren er dui­de­lijk door ge­ïr­ri­teerd.

“Tech­nisch en tac­tisch heb­ben we ge­woon geen goe­de tijd­rit ge­re­den”, gaf Lam­pa­ert toe. “Ook kwa­men we in de fi­na­le te rap met vier. Dat Tim en Fer­nan­do zo vroeg zou­den los­sen, was niet ge­pland. We wis­ten dat ze niet tot op het ein­de zou­den mee­kun­nen, maar nu los­ten ze op het slecht­st mo­ge­lij­ke punt.”

Gil­bert be­aam­de. “Het is dui­de­lijk dat er fou­ten zijn ge­maakt. Be­paal­de pun­ten had­den meer aan­dacht ver­diend op de ver­ken­ning. Hier gaan we in­tern nog over spre­ken.”

FO­TO BELGA

Quick.Step fi­nisht met vier ren­ners. “We vie­len veel te snel te­rug tot vier”, be­sef­te Yves Lam­pa­ert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.