Al­ter­na­tief voor au­to moet nor­maal wor­den

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Wk Voetbal: Finale Wenkt - Pa­trick Van de Per­re Re­dac­teur stads­re­dac­tie brie­ven@gva.be @Pa­trickVan­dePer­re

We moe­ten ons op een an­de­re ma­nier gaan ver­plaat­sen. Dat be­te­kent dus va­ker de au­to la­ten staan en kie­zen voor een al­ter­na­tief. Het is een ver­haal dat au­to­mo­bi­lis­ten steeds va­ker te ho­ren krij­gen en dat zal voor­lo­pig nog wel een tijd­je blij­ven du­ren. En het klopt ook. De tijd dat ie­der­een al­tijd en over­al met zijn of haar au­to naar­toe kan, is de­fi­ni­tief voor­bij. Wie da­ge­lijks in de fi­le staat weet waar­om. En ook voor de le­vens­kwa­li­teit, lees ge­zond­heid, van ons al­le­maal is het drin­gend tijd dat we ons op een an­de­re ma­nier dan met de au­to ver­plaat­sen. Niet nood­za­ke­lijk al­tijd, maar wel va­ker. Daar­voor is in de eer­ste plaats een gron­di­ge men­ta­li­teits­wij­zi­ging on­der au­to­mo­bi­lis­ten no­dig én een open­baar ver­voer dat een stuk ef­fi­ci­ën­ter werkt dan nu het ge­val is. Als er op bei­de vlak­ken niets ver­an­dert, blijft het dwei­len met de kraan open. En zet met­een ook de aan­leg van een goe­de fiets­in­fra­struc­tuur maar in dit rij­tje. Want ook wat dat be­treft zijn we nog niet waar we moe­ten be­lan­den. In Ant­wer­pen, noch daar­bui­ten. On­der­tus­sen ko­men er steeds meer sys­te­men op de markt die het men­sen ge­mak­ke­lij­ker moe­ten ma­ken om het juis­te ver­voer­mid­del op het juis­te mo­ment te ge­brui­ken. Ap­pli­ca­ties bij­voor­beeld, die voor­al han­dig zijn voor de twij­fe­laars en men­sen die nog twij­fe­len over het bes­te al­ter­na­tief voor de au­to. De apps Whim en Olym­pus, die be­gin sep­tem­ber wor­den ge­lan­ceerd, ho­ren in dat rij­tje thuis. Ze doen dat met een gra­tis toe­pas­sing. Met die app kun­nen men­sen tic­kets ko­pen voor on­der meer de bus, tram of deel­fiet­sen. Bij Whim kan dat voor een vas­te prijs per maand. Bij Olym­pus be­ta­len men­sen een be­drag per tic­ket. Het gro­te voor­deel van der­ge­lij­ke apps is dat de ge­brui­kers in één oog­op­slag zien welk ver­voer­mid­del op dat mo­ment het ef­fi­ci­ëntst is en waar het te vin­den is. Daar­mee wordt al­vast de on­o­ver­zich­te­lijk­heid van het steeds gro­ter wor­den­de aan­bod weg­ge­werkt en zul­len men­sen snel­ler be­reid zijn om zich min­der met de au­to te ver­plaat­sen. Za­lig­ma­kend zijn der­ge­lij­ke ini­ti­a­tie­ven niet. Wel zor­gen ze er­voor dat de drem­pel la­ger wordt om na te den­ken over de ma­nier waar­op we ons ver­plaat­sen. Olym­pus zal zijn ser­vi­ce in het be­gin uit­slui­tend tij­dens de spits­uren aan­bie­den en in een be­perkt deel van Vlaan­de­ren. Meer be­paald in de Ant­werp­se re­gio. Daar­in wijkt het be­drijf af van con­cur­rent Whim. Een pro­bleem is dat, ze­ker in het be­gin, niet. Toch moet elk van de­ze plat­for­men voor mo­bi­li­teit de am­bi­tie heb­ben om zo snel mo­ge­lijk in heel het land en de klok rond ser­vi­ce te bie­den. Al­leen zo zal de Vla­ming ui­t­ein­de­lijk al­ter­na­tief ver­voer als een van­zelf­spre­kend­heid gaan be­schou­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.