Naar hal­ve fi­na­le, mét tic­ket, voor 453 eu­ro

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Wk Voetbal: Finale Wenkt - GREG VAN ROOSBROECK

Pok­ke­duur, die tic­kets naar Sint-Pe­ters­burg. Dus be­gon­nen Vic­tor en Wan­nes te goog­e­len. Als al­les naar wens ver­loopt, ko­men de twee jon­ge Ant­wer­pe­naars van­mid­dag in Sint-Pe­ters­burg aan … met een bus uit het Est­se Tal­linn.

De match­tic­kets koch­ten ze van een Rus­si­sche vriend uit Mos­kou. “We volg­den sa­men En­gels in Cam­brid­ge”, ver­telt Vic­tor Van­der­mei­ren (26). “In de voor­ver­koop voor het WK kocht hij vijf­tig tic­kets voor uit­een­lo­pen­de mat­chen, on­der an­de­re twee voor de­ze hal­ve fi­na­le, ook al had hij geen flauw be­nul wie die match zou spe­len. Hij vroeg me dit week­end of ik ge­ïn­te­res­seerd was. We be­ta­len ‘slechts’ 200 eu­ro. Een vrien­den­dienst.”

Een Fan-ID die de Rus­si­sche over­heid eist van el­ke WK-be­zoe­ker had­den de twee vrien­den in een wip on­li­ne ge­re­geld. Maar dan moest het moei­lijk­ste nog ko­men: in Sint-Pe­ters­burg ge­ra­ken. De fan­vluch­ten van SN Brus­sels Air­li­nes, 699 eu­ro per per­soon, wa­ren met­een weg. An­de­re op­ties wa­ren nog duur­der. “Die prij­zen kon­den we toch niet be­ta­len”, zegt Wan­nes Vin­cent (25). “We test­ten on­li­ne tien­tal­len op­ties, tot we vluch­ten von­den voor 211 eu­ro. Heen en te­rug. Ide­aal.”

Ze ver­trok­ken gis­te­ren­avond met Lufthan­sa naar Frank­furt. Daar had­den ze een aan­slui­ting naar Tal­linn. In de hoofd­stad van Est­land na­men ze ’s nachts een bus naar Rus­land. “Die zou er vijf uur over doen tot in Sint-Pe­ters­burg”, zegt Wan­nes. “Ter plaat­se heb­ben we twee bed­den ge­boekt in een hos­tel, in een ka­mer voor twaalf per­so- nen.”

Ze heb­ben het hos­tel voor twee nach­ten ge­boekt, want te­rug­vlie­gen uit Sint-Pe­ters­burg zelf was een pak duur­der op woens­dag dan op don­der­dag. “En zo kun­nen we de stad ook eens ver­ken­nen”, zegt Wan­nes, die ge­luk­kig op be­grip van zijn baas kon re­ke­nen voor die on­ver­wach­te ver­lof­da­gen. “Of on­ze roes uit­sla­pen, af­han­ke­lijk van het re­sul­taat. We vlie­gen met Lufthan­sa te­rug via Mün­chen.”

De uit­ein­de­lij­ke kost­prijs voor de twee vrien­den: 453 eu­ro per per­soon. “Wie doet goed­ko­per?”, vra­gen Vic­tor en Wan­nes zich af. Voor de fi­na­le of de troos­ting in Rus­land blij­ven han­gen, lukt niet. “Nee, mijn geld is echt op”, zegt Wan­nes. “Ik moet nu al schra­pen en mag gin­der niet te wild doen, maar zo’n unie­ke kans laat je toch niet lig­gen?”

Ant­wer­pe­naars rei­zen helft goed­ko­per dan via of­fi­ci­ë­le weg

LAST MINUTE

FO­TO RR

Vic­tor en Wan­nes aan de in­gang van het lucht­ha­ven­ge­bouw in Za­ven­tem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.